PARTNER PORTALU
  • BGK

Podjęto uchwałę ws. zagospodarowania dzielnic Gdyni

  • AT    25 kwietnia 2012 - 15:40
Podjęto uchwałę ws. zagospodarowania dzielnic Gdyni

Radni gdyńskiego magistratu podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.
Rada miasta Gdyni (zabierz głos/oceń prezydenta) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania wspomnianego planu 30 września 2009 r. Jego projekt był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły uwagi, zastrzeżenia dotyczące planowanego sposobu obsługi komunikacyjnej terenów położonych przy południowym odcinku ul. A. Dickmana.

Czytaj też:  Ułatwienia dla gmin w prowadzeniu polityki przestrzennej

Na etapie ich rozpatrywania przeanalizowano wiele wariantów układu drogowego, konsultując je z właścicielami nieruchomości położonych na tych terenach. Wybrane rozwiązanie stanowiło kompromis pomiędzy postulatami właścicieli (reprezentujących różne, czasem sprzeczne poglądy), a uzgodnionymi z zarządcą dróg rozwiązaniami, zgodnymi z zasadami bezpieczeństwa ruchu oraz umożliwiającymi rozwój układu drogowego w przyszłości.

Z uwag dotyczących rozwiązań dojazdów, wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu i zgłaszanych w trakcie dyskusji publicznej wynika, że rozwiązania te nie zostały zaakceptowane przez właścicieli nieruchomości. Przyjęty kompromis nie jest również rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia przyszłego układu drogowego tego rejonu miasta.

Dla uzyskania poprawnych rozwiązań dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenów położonych po zachodniej stronie ul. A. Dickmana, w tym określenia właściwych warunków obsługi komunikacyjnej tych terenów, zasadne jest objęcie całego tego obszaru jednym planem miejscowym.

Aby nie rozszerzać problematyki opracowywanego planu, którego sprawne uchwalenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony sąsiadujących z lotniskiem terenów przed chaotyczną zabudową mogącą zakłócać funkcjonowanie lotniska, zasadne jest wyłączenie wspomnianych terenów z obszaru objętego projektem planu. Zostaną one, wraz z pozostałymi terenami położonymi po zachodniej stronie ul. A. Dickmana, objęte odrębnym projektem planu.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana w nowych, zaktualizowanych granicach.

Granica obszaru objętego planem przebiega: od zachodu i północy – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni; od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej; od południa – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, następnie wzdłuż północnej granicy obszaru ogrodów działkowych „ Kwiatkowskiego” i „Sucharskiego” do ul. Zielonej, dalej wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru ogrodu działkowego „Kotwica” i jej przedłużenia do granicy administracyjnej miasta Gdyni.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.