PARTNER PORTALU
  • BGK

Rejon Kielnieńskiej w Osowej na sesji

  • www.Osowa24.pl    28 marca 2013 - 12:40
Rejon Kielnieńskiej w Osowej na sesji

Na sesji Rady Miasta Gdańska, radni zajmą się uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kielnieńskiej przy torach II w Osowej.
Posiedzenie odbędzie się w czwartek 28 marca. Przystąpienie do prac, podyktowane jest potrzebą aktualizacji parametrów urbanistycznych do obecnych uwarunkowań przestrzennych.

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 6,75 ha, położony jest w Osowej, na południe od ulicy Kielnieńskiej, pomiędzy terenem kolejowym linii Gdynia-Kościerzyna a ulicą Parterową, obejmujący niezagospodarowane działki pomiędzy ulicami: Willową i Rabatki.

Teren objęty granicami przystąpienia jest częściowo niezainwestowany (ok. 40%), o znacznych spadkach i skarpach wzdłuż linii kolejowej. Na pozostałym obszarze zlokalizowały się dwie enklawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: jedna bezpośrednio przy ulicy Kielnieńskiej, druga na zakończeniu ulicy Willowej.

Większość gruntów stanowi własność prywatną, jedynie 0,48 ha terenu jest własnością gminy (wydzielenie ulicy Parterowej, Willowej oraz sięgacz drogowy odchodzący od ulicy Kielnieńskiej).

Na części terenu wskazanego do objęcia planem, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kielnieńskiej przy terenach kolejowych w Osowej w mieście Gdańsku, uchwała nr XXXIII/1037/2001 z dnia 29 marca 2001 roku.

Ustalenia planu obowiązującego na tym obszarze przeznaczają go na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wolnostojącej, jednorodzinnej o niskiej intensywności z ograniczeniem funkcji usługowej do 20% powierzchni użytkowej, oraz pod ulicę dojazdową (plac do zawracania). Plan obowiązujący zakazuje kolejnych podziałów na działki budowlane.

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą aktualizacji parametrów urbanistycznych do obecnych uwarunkowań przestrzennych. Korekta polegać będzie na zmianie zapisów dotyczących zakazu kolejnych podziałów na działki budowlane.

Ze względu na zmianę rzeźby terenu, parametry urbanistyczne określające możliwości inwestycyjne obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej, mogą zostać zweryfikowane przy jednoczesnej ochronie skarp przed nadmierną ingerencją. Weryfikacji względem aktualnego zagospodarowania będzie wymagał również układ drogowy tego obszaru.

Przeanalizowana zostanie zasadność wprowadzenia przeznaczenia pod zieleń publiczną na działce gminnej przy ulicy Parterowej. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska". W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.