PARTNER PORTALU
  • BGK

Tak dla tramwaju na Tarchomin

  • AZA    16 lipca 2010 - 15:16

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – tak nazywa się kluczowy dokument, który zapala zielone światło dla budowy tramwaju na warszawski Tarchomin.
Decyzję wydało 8 lipca Biuro Ochrony Środowiska. Wynika z niej, że inwestycja w wariancie przedstawionym przez inwestora (czyli miasto stołeczne Warszawa) jest bezpieczna dla środowiska naturalnego. Do końca roku projektant trasy - firma MP Mosty z Krakowa, dokończy projekt i uzyska zezwolenie na realizację inwestycji. Harmonogram nie jest zagrożony - do końca 2011 roku tramwaje pojadą przez most Północny do pętli przy ulicy Mehoffera, a w 2013 roku docierać będą do Winnicy.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (potocznie zwanej decyzją środowiskową) został złożony w maju 2009 roku. Proces oceny dokumentacji był bardzo złożony. Konieczne okazało się przygotowanie dla inwestycji raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dokument ten został złożony w Biurze Ochrony Środowiska w październiku ubiegłego roku. W grudniu 2009 roku BOŚ rozpoczęło postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej i przystąpiło do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Inwestycja musiała zostać uzgodniona także z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (wydał opinię 31 grudnia 2009 roku) oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wnikliwa analiza wiązała się z koniecznością składania przez projektanta uzupełniających informacji, m.in. dodatkowych obliczeń przewidywanego poziomu hałasu, obliczeń rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych w powietrzu oraz doprecyzowania rozwiązań mających zagwarantować zachowanie szlaków migracji zwierząt.

Ostatecznie, 6 maja 2010 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie o uzgodnieniu inwestycji. W dokumencie stwierdzono, że „nie istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000.

Oceniony został wpływ inwestycji na ekosystem Kanału Winnickiego. Jest on szlakiem migracji małych zwierząt, dlatego powstanie dla nich specjalne przejście. Przepust nad kanałem będzie wyposażony w półki umożliwiające przemieszczanie się płazom i innym małym przedstawicielom fauny.

Strefy przejść zostaną odpowiednio urządzone – wkomponowane w krajobraz, osłonięte roślinnością i zaprojektowane tak, by kierować do nich zwierzęta. Zagospodarowanie stref przejścia dla zwierząt oraz prace budowlane w rejonie Kanału Winnickiego i zlokalizowanego w jego pobliżu zbiornika wodnego będą planowane i realizowane pod nadzorem przyrodniczym specjalistów (herpetologa, zoologa).

Po zakończeniu inwestycji prowadzony będzie dwuletni monitoring wykorzystania przepustu jako przejścia dla zwierząt oraz kolizji ze zwierzętami. Inwestor będzie musiał także dbać o drożność korytarza migracji, konserwować przejście i zapewnić jego czystość.

Wokół Kanału Winnickiego wytyczona będzie strefa zieleni. Teren pomiędzy nowym przebiegiem ul. Dzierzgońskiej, ul. Światowida oraz zabudowaniami na południe od kanału zostanie zwrócony naturze – przewidziano rozebranie chodników i jezdni „starej” ul. Dzierzgońskiej, usuniecie ławek, latarni itp. i zasadzenie zieleni. Rejon kanału i sąsiadującego z nim zbiornika wodnego zostanie odgrodzony barierkami. Zanieczyszczeniu terenu i wód zapobiegać będzie odpowiednio zaprojektowana kanalizacja oraz separatory substancji ropopochodnych.

Pozytywnie ocenione zostały także rozwiązania związane z koniecznym wycięciem niektórych drzew i ograniczeniem powierzchni terenów zielonych. W ich miejsce dokonane zostaną nasadzenia zastępcze. Pozostałe drzewa w pobliżu budowy, w czasie jej trwania zostaną odpowiednio zabezpieczone.

W uzgodnieniu RDOŚ oceniono poziom emisji hałasu. Z analizy wynika, że „poziomy hałasu spowodowane eksploatacją linii [tramwajowej - przyp. ZTM] będą mniejsze niż te powstałe w wyniku ruchu samochodowego i jako takie nie będą one powodować przekroczeń standardów akustycznych na terenach chronionych”. Realny poziom hałasu wynikający z kumulacji obu jego źródeł (tramwajów i ruchu ulicznego) zostanie oceniony po upływie roku od oddaniu trasy do użytku. Jednak już w trakcie budowy podjęte zostaną działania minimalizujące wpływ hałasu.

Przy szkołach podstawowych nr 154 i 342 przewidziano montaż ekranów akustycznych. Nawierzchnia jezdni ma gwarantować niski poziom emisji hałasu podczas eksploatacji. Ponadto wzdłuż trasy zasadzona zostanie zieleń, która stanowi naturalną barierę dla dźwięków.

Sama linia tramwajowa i kursujące na niej pojazdy będą bardzo ciche. Przy budowie zastosowane zostaną podkłady betonowe z przytwierdzeniem sprężystym szyn oraz z gumowymi przekładkami podszynowymi. Torowisko będzie wyposażone w smarownice, chroniące przed bocznym zużywaniem się szyn i rantów kół tramwajowych. Czoła peronów wyłożone zostaną wykładziną dźwiękochłonną. Koła tramwajów i szyny będą regularnie szlifowane. Brane jest także pod uwagę wykonanie torowiska porośniętego trawą.

Postanowienie RDOŚ oraz decyzja środowiskowa zawierają mnóstwo innych szczegółowych zaleceń, dotyczących zarówno etapu budowy, jak i późniejszej eksploatacji trasy na Tarchomin. Dotyczą one m.in. tego, w jakich godzinach mogą odbywać się hałaśliwe prace (6.00-22.00, a w pobliżu szkół – po południu i w przerwach wakacyjnych), jak unikać nakładania się źródeł hałasu (odpowiednie rozlokowanie maszyn), jak i gdzie zorganizować zaplecze budowy (możliwie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej), w jaki sposób przechowywać materiały, gromadzić i utylizować odpady, jak zapobiegać wyciekom szkodliwych substancji. Wskazano, kiedy i z zachowaniem jakich środków ostrożności prowadzone mogą być prace ciężkim sprzętem budowlanym w rejonie Wydmy Tarchomińskiej i Kanału Winnickiego (ochrona sezonu lęgowego ptaków i rozrodczego zwierząt oraz okresu masowej migracji i rozmnażania się płazów).

Decyzji środowiskowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja jest bowiem realizowana w ważnym interesie społecznym i gospodarczym, zarówno lokalnie – dla Białołęki, jak i w skali całego miasta. Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z rozbudową ulicy Światowida jest bardzo istotnym elementem modernizacji układu drogowego prawobrzeżnej Warszawy. Ma także duże znaczenie dla organizacji turnieju EURO 2012 – pozwoli skomunikować obrzeża miasta z centrum stolicy i poprawi przemieszczanie się pasażerów w obrębie całej Warszawy.

Decyzja środowiskowa umożliwi dokończenie projektu inwestycji. Zakończenie prac projektowych planowane jest na wrzesień. W kolejnych miesiącach projektant spełni formalności związane z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia budowlanego. Ma na to czas do 20 grudnia tego roku. Taki termin zapewnia bezpieczeństwo harmonogramu inwestycji, zgodnie z którym budowa odcinka linii do pętli technicznej przy Mehoffera potrwa do końca 2011, a cała linia zostanie oddana do użytku w 2013 roku. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.