Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 - kto otrzyma nagrody?


Dziesięć inwestycji i wyróżnienie internautów - znane są już wyniki drugiej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Nagrody zostaną wręczone podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (24-25 września 2015 r.).
Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 - kto otrzyma nagrody?
Wręczenie nagród Top Inwestycje Polski Wschodniej w ub. roku (fot.:Wschodni Kongres Gospodarczy)

- To zaledwie druga edycja konkursu, a w głosowaniu internetowym oddano ponad 115 tysięcy głosów. To niemal dwukrotnie więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Bardzo nas cieszy wzrastające zainteresowanie plebiscytem, a przede wszystkim inwestycjami, które mają wpływ na życie każdego z nas - mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, organizator konkursu.

Redakcja należącego do Grupy PTWP serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała dziesięć Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015. Równorzędni laureaci konkursu (kolejność podania przypadkowa) to:

System integrujący transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - projekt koncentrował się na trzech obszarach działania: przebudowie i rozbudowie lokalnego układu komunikacyjnego, zakupie nowoczesnego taboru autobusowego oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Realizacja inwestycji pozwoliła na zwiększenie punktualności i bezpieczeństwa funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej oraz znaczną poprawę komfortu korzystania z jej usług. Długofalowym oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrost mobilności mieszkańców. Wartość przedsięwzięcia to 333,1 mln zł. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie unijne wyniosło 250,5 mln zł.

Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina - wybudowana droga, dojazd do obwodnicy miasta w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, przejęła 85 proc. ruchu z dotychczasowej Alei Warszawskiej, co poprawiło warunki bezpieczeństwa i komfort ruchu, a także dostępność komunikacyjną Lublina. W efekcie inwestycja wpłynęła również na podniesienie rangi Lublina, jako głównego ośrodka rozwoju regionu oraz zwiększeniu potencjału społeczno-gospodarczego miasta. Wartość realizowanego przez Gminę Lublin projektu wyniosła 386,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności to 298,4 mln zł.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli - jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju, mogący zagospodarować rocznie blisko 60 tys. ton odpadów komunalnych i wyprodukować z nich 3 mln kWh energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki porozumieniu samorządów, gminy korzystające z nowej instalacji mogą liczyć na korzystne ceny. Całkowity koszt projektu to 111,1 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wyniosło 59,8 mln zł. Inwestorem jest Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.
Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.


Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce i Zakrzew - projekt realizowany przez trzy samorządy gminne na podstawie umowy partnerskiej zawartej z powiatem lubelskim, przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych. Całkowita wartość projektu wyniosła 6,5 mln zł, uzyskane wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło ok. 6 mln zł.

Biogazownia w oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach - to inwestycja w efektywną i ekonomiczną obróbkę osadów ściekowych. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na poprawę komfortu życia mieszkańców Siemiatycz, zwłaszcza poprzez likwidację odoru. Bogazowania ma także za zadanie produkcję zielonej energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem biogazu uzyskanego w drodze fermentacji osadów. Całkowita wartość projektu to 12,3 mln zł brutto. Za realizację projektu odpowiada Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach. Kwota dofinansowania – 7,3 mln zł – pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Stadion Miejski w Białymstoku - największy projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Obiekt mieści boisko piłkarskie z trawy naturalnej z instalacjami podgrzewania i nawadniania oraz oświetleniem, z widownią o pojemności 22,3 tys. miejsc siedzących, a także cztery szatnie oraz dwie sale rozgrzewkowe. Znajdziemy tu także pomieszczenia, w których można zorganizować konferencje, spotkania biznesowe, szkolenia, warsztaty czy imprezy integracyjne. Ze względu na położenie na skraju lasu, architekci zaprojektowali ażurową formę elewacji, przez którą przenika światło i zieleń. Wartość całkowita inwestycji zrealizowanej przez Miasto Białystok wynosi 290 mln zł brutto.

Białystok został nagrodzony także w ub. roku. Zobacz film z rozdania nagród Top Inwestycje Polski Wschodniej na Wschodnim Kongresie Gospodarczym 2014. Podobna imprezy odbędzie się i w tym roku.

Kolejne nagrodzone przez Portalsamorzadowy.pl inwestycje to:

Przebudowa placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - głównym celem przebudowy zrealizowanej przez Miasto Suwałki było wpisanie placu w tkankę przestrzeni publicznych oraz podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o charakterze miastotwórczym. Unikatowym obiektem na placu jest ławeczka interaktywna, która została zamontowana obok istniejącego pomnika Marii Konopnickiej. Podniesienie walorów estetycznych tego miejsca nastąpiło także dzięki remontowi zabytkowych kamienic otaczających plac. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 9,6 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wyniosło ok. 8,2 mln zł.

Przebudowa placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
Przebudowa placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.


Rewitalizacja rynków w Chęcinach - projekt, mający na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych, zmienia chęcińskie rynki w pobliżu zamku nie tylko estetycznie, lecz również funkcjonalnie i gospodarczo, w przestrzeń przyjaźnie zagospodarowaną zarówno dla mieszkańców oraz turystów. Wydatki całkowite związane z rewitalizacją rynków wyniosły 10,8 mln zł. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Chęciny, została dofinansowana z unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 5,4 mln zł.

Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego - projekt jest kontynuacją działań oraz uzupełnieniem dotychczasowej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego i prywatnego w województwie świętokrzyskim. Realizowana przez Kielecki Park Technologiczny inwestycja o wartości 126 milionów złotych (dofinansowanie unijne w wysokości 91 proc. z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) zmienia charakter zaniedbanej poprzemysłowej dzielnicy Kielc, w której powstają przestrzenie dla przedsiębiorców i inwestorów. Dla branży IT i młodych firm wybudowano Zespół Inkubatorów, dla branży przemysłowej trzy hale produkcyjne, a dla inwestorów stworzono atrakcyjne tereny inwestycyjne. Dla wsparcia przedsiębiorców powstały nowoczesne centra rozwojowe: Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign oraz Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design.

• Sportowo-rekreacyjna infrastruktura nad jeziorem Krzywym w Olsztynie - projekt gminy Olsztyn odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta i osób przyjezdnych w zakresie turystyki (zwłaszcza aktywnej i zimowej) i rekreacji. Oferta sportowo-rekreacyjna stworzonej bazy, z nowymi dyscyplinami na czele, jest bardzo bogata, a rozwiązania technologiczne zaprojektowane zostały jako nowoczesne, a częściowo nowatorskie. W ramach przedsięwzięcia wykorzystane zostały np. pompy ciepła. Wartość inwestycji to 65,2 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury wyniosło 21,8 mln zł.

Sportowo-rekreacyjna infrastruktura nad jeziorem Krzywym w Olsztynie.
Sportowo-rekreacyjna infrastruktura nad jeziorem Krzywym w Olsztynie.

W głosowaniu internetowym największą liczbę głosów zdobyła E-mapa powiatu olsztyńskiego - zrealizowana za kwotę 18 mln złotych digitalizacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu, największe przedsięwzięcie inwestycyjne powiatu olsztyńskiego i pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Dzięki niemu przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy mogą online zapoznać się z ofertą terenów inwestycyjnych oferowanych przez powiat olsztyński, który obejmuje 12 gmin.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 to inicjatywa Grupy PTWP - organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Celem plebiscytu jest wskazanie 10 najciekawszych inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorządy lub ich podmioty zależne, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki i regionu pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Radę Konsultacyjną konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 tworzą: Irena Herbst, prezes Fundacji Centrum PPP, Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Jerzy Miszczak, prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zawiązku Banków Polskich, Wiesław Tadeusz Popławski, prezydent Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia, Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ewa Tyrka, dyrektor rynku – sektor publiczny w Banku Gospodarstwa Krajowego i Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Głównymi kryteriami oceny projektów, którymi kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej były: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP, etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali towarzyszącej II Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, 24 września br.

W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom weźmie udział ponad tysiąc gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy – polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów i naukowców.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Inwestycje daliście Nam że długo jej nie zapomnimy: Celem dobra porządku prawnego jak i społecznego w związku z nadesłaną korespondencją czytelników (społeczeństwa- właścicieli nieruchomości i budynków których okradliście w obrębach miast, obniżając tym samym wartość ich majątków bez uchwalenia Us...tawy o rekompensatach, czy należnych odszkodowaniach obecnego Rządu złodziei- przestępczej hordy działająca tyko w własnym interesie i kolesi) ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową -malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Polskiego Stronnictwa Ludowego w kooperacji z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa np. Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane na przełomie 2012-2013roku był bliźniaczy, co potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów I-III- zasoby map geodezyjno kartograficznych itd.(Afera Rządowa). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Marek.S- Regulacje prawne: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich masowych malwersacjach pieniężnych, dowodem powyższego jest pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013. Na potwierdzenie powyższych nieprawidłowości Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku.Mając taką wiedzę nie trudno się domyśleć iż, SKO Chełm zeszło na margines społeczny i działa z kliką Urzędniczą(czerwonych) na szkodę interesu publicznego jaki i społecznego, oby świnie się mogły utrzymać przy korcie kosztem okradanego społeczeństwa kolejny rok na czele ze Starostą PSL, podtrzymującym powyższy proceder okradając Nas wszystkich(Miasto Chełm). . Obejście prawa nie wyszło, dla przykładu: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR świadczy iż, Rządzą nami obawiam się idioci (oszuści) bowiem Ustawa jest niewykonalna!!! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, zapomnieli iż, w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też bez wniosku właścicieli nieruchomości tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest wójt. burmistrz lub prezydent miasta to dowód udziału parlamentarzystów przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej co zostało ujawnione i celowo nienagłośnione z uwagi na udział w powyższym procederze środków masowego przekazu. Dalszy rozwój klanów przestępczych w Urzędach użyteczności publicznej mający również na celu zdestabilizować Państwo Polskie może być zatrzymany przez społeczeństwo, w związku z wyborami parlamentarnymi 25 października 2015roku.Zasady Ustroju Demokratycznego jaki Polska przyjęła zostały zdeptane w związku z, ujawnionymi masowymi przestępstwami w obrębach większości gmin na gruntach w/w możemy być wykluczeni, jako Państwo również z Unii Europejskiej(nie robi się interesów ze złodziejami). Z poważaniem. Marek Skomorowski e-maill: Marek.Skomorowski.1970@wp.pl rozwiń

Marek.S, 2015-09-22 15:59:53 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE