PARTNER PORTALU
  • BGK

Zwrotne instrumenty finansowania procesów rewitalizacji

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego    7 stycznia 2016 - 07:17
Zwrotne instrumenty finansowania procesów rewitalizacji
Radosław Stępień, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

W momencie, gdy mieszkańcy miast stanowią ok. 60% ludności Polski debata o kierunkach działań mających na celu podniesienie jakości ich życia jest niezwykle istotna.
Miasta są miejscami koncentracji biznesu i rozwoju gospodarczego, usług społecznych i komunalnych oraz nauki i kultury. Miasta są też miejscami skupiającymi wiele problemów społecznych i przestrzennych, związanych m.in. z degradacją tkanki miejskiej, zjawiskiem "rozlewania się", ubóstwa i wyłączenia społecznego.

Jednocześnie proces wzmacniania pozytywnych cech miast i ograniczania ich negatywnych oddziaływań jest procesem trudnym, wymagającym pełnego zdiagnozowania silnych i słabych stron określonych obszarów, zaangażowania społeczności lokalnych i stworzenia strategicznych planów rozwoju. Ramami takich działań ma być przyjęta przez rząd 20 października br., po długotrwałych konsultacjach społecznych, Krajowa Polityka Miejska (KPM).

Zgodnie z projektem KPM strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Ma się to odbywać poprzez realizację szeregu określonych celów szczegółowych, w tym m.in. wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich oraz poprawę konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju i wzrostu zatrudnienia.

Jedną z podstawowych kwestii przy realizacji całościowych strategii rewitalizacyjnych i rozwojowych miast jest zapewnienie odpowiednich mechanizmów finansowania do realizacji konkretnych projektów, w tym zaangażowanie środków pochodzących ze źródeł prywatnych. Ze względu na wysokie całościowe koszty wynikające z takich strategii, środki publiczne mogą sfinansować jedynie podstawowe działania. Kluczową kwestią pozostaje zapewnienie, aby środki te stanowiły impuls do zaangażowania zasobów inwestorów prywatnych.

Jednocześnie podkreślić należy, że nawet projekty rewitalizacyjne realizowane bezpośrednio przez podmioty z sektora komunalnego nie zawsze wymagają środków o charakterze bezzwrotnym/dotacyjnym. Szereg inwestycji może być finansowanych środkami pochodzącymi z instrumentów zwrotnych, czy to o charakterze komercyjnym, czy też preferencyjnym. O skuteczności i efektywności takiego rozwiązania mogą świadczyć dotychczasowe doświadczenia z wdrażania Inicjatywy JESSICA realizowanej w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013, tj. wykorzystania części środków regionalnych programów operacyjnych na zwrotne finansowanie rozwoju miast.

W trzech województwach, w których Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (woj. wielkopolskie, pomorskie i mazowieckie), zapewniliśmy już finansowanie pożyczkami JESSICA dla 100 inwestycji na łączną kwotę ponad 700 mln zł. Całkowita wartość sfinansowanych inwestycji wynosi blisko 1,8 mld zł. Co istotne, zwrotna forma finansowania sprawdziła się przy bardzo różnorodnych projektach - od rewitalizacji obiektów szkolnych i centrów miast, poprzez inwestycje w nowe obiekty kulturalne, projekty energetyczne i środowiskowe, do rewitalizacji węzłów komunikacyjnych oraz przestrzeni wspomagających przedsiębiorczość i innowacyjność.×