PARTNER PORTALU
  • BGK

Otwarty Kraków: miasto będzie walczyć z dyskryminacją

  • MN    14 września 2016 - 17:18
Otwarty Kraków: miasto będzie walczyć z dyskryminacją
Kraków chce przystąpić do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji Europejskiej (fot. wikipedia.org)

• Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 14 września radni przyjęli program „Otwarty Kraków".
• Określa on działania, które miasto powinno podjąć, aby budować społeczeństwo otwarte.
• Program zakłada szereg różnych działań, które mają na celu m.in. zapobieganie incydentom o charakterze dyskryminacyjnym.
Głównym celem programu „Otwarty Kraków” jest wdrożenie i realizacja miejskiej polityki otwartości. Aby to osiągnąć miasto chce podjąć szereg działań na poziomie instytucjonalnym (administracyjnym) i społecznym. Program wyznacza siedem zadań priorytetowych.

Urząd przyjazny cudzoziemcom

Po pierwsze, miasto chce budować przyjazny urząd, który zapewni krakowianom i cudzoziemcom równy dostęp do miejskich usług i świadczeń. Tu przewidziano szereg działań szczegółowych, m.in. uruchomienie punktu informacyjnego w UMK obsługiwanego w językach obcych, w którym będzie można uzyskać porady w różnym zakresie. Punkt ma powstać do końca 2018 r. Innym działaniem, pomagającym przełamać barierę językową, jest przetłumaczenie ważnych procedur administracyjnych i opublikowanie ich w BIP (do końca 2017 r.).

Komórka do współpracy z mniejszościami

Po drugie, miasto chce zbudować platformę współpracy między przedstawicielami mniejszości i cudzoziemców a samorządem – do końca tego roku planuje się m.in. powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji programu oraz wyznaczenie komórki organizacyjnej UMK, która będzie odpowiedzialna za wspieranie inicjatyw i współpracę z mniejszościami, w tym m.in. organizację spotkań, konferencji i innych wydarzeń.

Edukacja społeczeństwa

Trzecie zadanie obejmuje działania o charakterze społecznym – kampanię społeczną pokazującą, że wielokulturowość i różnorodność jest wartością, która wzbogaca, uruchomienie serwisu poświęconego zjawisku imigracji. Planuje się też powołanie kapituły, która będzie przyznawała „logo wielokulturowości” instytucjom działającym na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania incydentom o charakterze dyskryminacyjnym.

Współpraca z podmiotami prywatnymi

Po czwarte, w celu kształtowania odpowiedzialności społecznej podmiotów prywatnych, miasto chce wprowadzić do umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia zawieranych przez gminę obowiązkowy zapis dotyczący klauzul antydyskryminacyjnych oraz nawiązać współpracę z podmiotami prywatnymi w celu wypracowania wspólnych działań na rzecz otwartości wobec innych kultur i narodowości.

Nauczanie o tolerancji

Kolejnym obszarem działań będzie wdrażanie mechanizmów reakcji na incydenty o charakterze dyskryminacyjnym. Chodzi m.in. o takie działania, jak organizacja wydarzeń nawiązujących do idei wielokulturowości (np. wernisaży, konferencji, cyklicznych festiwali), przeprowadzenie konkursu wśród uczniów krakowskich szkół z zakresu wiedzy o innych narodowościach zamieszkujących Kraków czy obejmowanie patronatem oraz udzielanie innych form wsparcia dla projektów, inicjatyw artystycznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych poświęconych wielokulturowemu dziedzictwu Krakowa.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.