PARTNER PORTALU
  • BGK

Podkarpackie, NIK: strategia ambitna, ale gdzie kadry?

  • pt    11 kwietnia 2016 - 09:20
Podkarpackie, NIK: strategia ambitna, ale gdzie kadry?
NIK wskazuje, że zagadnienie zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w podkarpackim nie zostało w pełni rozpoznane (fot.podkarpackie.pl)

• Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego będzie wyzwaniem dla samorządu Podkarpacia.
• NIK zwraca uwagę, że dotychczasowe zainteresowanie i rozpoznanie problemu może okazać się zbyt słabe.
• Zdaniem Izby skuteczne rozwiązywanie problemów z tym związanych przekracza możliwości pojedynczych uczelni.
Podstawowym instrumentem realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa jest strategia rozwoju województwa. W województwie podkarpackim w 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa została zaktualizowana po raz kolejny.

Z uwagi na ustawowy obowiązek prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa oraz określoną w Strategii rolę Samorządu Województwa - która ma charakter nie tylko wykonawczy, ale także kreacyjny, motywacyjny, koordynujący i kontrolny - to na organach województwa spoczywa główny ciężar wdrażania Strategii, także w aspekcie zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem – pisze Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego”.

Mimo to, po zaktualizowaniu Strategii, w okresie objętym kontrolą, zainteresowanie Sejmiku Województwa tym zagadnieniem ograniczyło się do przyjmowania sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz podjęcia uchwał w sprawie zmian regulaminu funduszu stypendialnego, a także w sprawie ustalania kwot środków z Funduszu Pracy. Z kolei działania Zarządu Województwa ograniczały się wówczas do przyjmowania regionalnych planów na rzecz zatrudnienia.

Do 2020 czasu coraz mniej

Wprawdzie ze względu na horyzont czasowy Strategii (rok 2020) jej realizacja znajdowała się nadal w fazie, w której trudno było oceniać osiągnięte efekty, ale zdaniem NIK stopień realizacji większości wskaźników Strategii dotyczących rozwoju kadr nie zapewniał osiągnięcia zakładanego poziomu zabezpieczenia kadr dla specjalizacji regionalnych, o których mowa w Strategii.

Wskaźniki zawarte w Strategii nie zostały określone dla poszczególnych specjalizacji regionalnych czy kluczowych branż. Stwarza to ryzyko, że cele Strategii i przewidziany w niej „scenariusz szans” mogą w obszarze zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem nie zostać osiągnięte.

NIK wskazuje także, że zagadnienie zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie podkarpackim nie zostało w pełni rozpoznane. Brakowało bowiem w tej sprawie kompleksowych analiz.

W ocenie NIK Wojewódzki Urząd Pracy właściwie realizował przypisane mu zadania samorządu województwa, odnoszące się do szkół wyższych i ich absolwentów. W 2014 r. rozpoczął wdrażanie nowych zadań, w tym związanych bezpośrednio ze wsparciem absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

Zdaniem NIK sytuacja społeczno-gospodarcza regionu oraz dodane w 2014 r. zadania ustawowe samorządu województwa realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, powodują konieczność zintensyfikowania jego współpracy z uczelniami w celu zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół wyższych.

Uczelnie publiczne województwa podkarpackiego rozpoznawały rynek pracy dla absolwentów. Zorganizowały również doradztwo zawodowe dla studentów. Nie miały jednak pełnej wiedzy o jego skuteczności. Do czasu zakończenia kontroli żadna z uczelni nie skorzystała z możliwości tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, o których mowa w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z ustaleń kontroli wynika, że na terenie województwa pracodawcy (zarówno administracja publiczna, jak i przedsiębiorcy) poszukiwali osób z wyższym wykształceniem. Zapotrzebowanie na kadry z wyższym wykształceniem dotyczyło przede wszystkim osób z wykształceniem ekonomicznym i technicznym, przy czym dla pracodawców kluczowe było odpowiednie przygotowanie praktyczne, a także doświadczenie zawodowe.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.