PARTNER PORTALU
  • BGK

Postępowanie administracyjne, a ochrona danych osobowych

  • pt    8 sierpnia 2016 - 14:04
Postępowanie administracyjne, a ochrona danych osobowych
Decyzja administracyjna kończąca postępowanie administracyjne, winna – w myśl art. 107 § 1 Kpa – zawierać m.in. oznaczenie strony lub stron postępowania administracyjnego (fot.fotolia)

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości utajnienia adresu podanego przez stronę postępowania administracyjnego, jak również trybu wyłączania z akt jakichkolwiek dokumentów ze względu na zastrzeżenie adresu, czy innych danych.
Czy osoba będąca stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ administracji publicznej może zastrzec – co zdarza się w działalności organów JST - aby jej dane osobowe znajdujące się w aktach sprawy nie były udostępniane innym stronom tego postępowania?

- Nie, gdyż zastrzeżenie adresu w toku postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej naruszałoby zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, a tym samym postępowanie to byłoby dotknięte wadą procesową – wyjaśnia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby administrator przetwarzający dane legitymował się jedną z przesłanek, spośród wymienionych w jej art. 23 ust. 1. Zgodnie z pkt 2 tego przepisu jednym z warunków uzasadniających przetwarzanie danych osobowych jest wskazanie przepisu prawa, z którego wynika uprawnienie lub obowiązek niemożliwy do zrealizowania bez wykorzystania danych osobowych.

Postępowanie przed organami administracji publicznej (np. przed wójtem) w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa).

Stosownie do art. 63 § 2 Kpa, podanie wnoszone do organu administracji publicznej powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, iż od momentu wszczęcia postępowania jego strona powinna być w pełni zidentyfikowania.

Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu

Ponadto, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Jedną z zasad tego postępowania jest zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, co oznacza, że organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 Kpa.).

Przepis art. 73 § 1 Kpa., stanowi natomiast, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości utajnienia adresu podanego przez stronę postępowania administracyjnego, jak również trybu wyłączania z akt jakichkolwiek dokumentów ze względu na zastrzeżenie adresu, czy innych danych.
Decyzja administracyjna musi oznaczać stronę

Zastrzeżenie adresu

Ponadto, decyzja administracyjna kończąca postępowanie administracyjne, winna – w myśl art. 107 § 1 Kpa – zawierać m.in. oznaczenie strony lub stron postępowania administracyjnego. Zatem, dla prawidłowości postępowania prowadzonego przez właściwy organ administracji publicznej niezbędne jest zindywidualizowanie wszystkich stron postępowania poprzez wskazanie ich danych osobowych w zakresie co najmniej imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne jest zatem zobowiązany zapewnić wszystkim jego stronom możliwość czynnego w nim udziału, co wiąże się m.in. z koniecznością umożliwienia stronom zapoznania się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze sprawą, a więc także z danymi osobowymi stron w zakresie adresu.

Zastrzeżenie adresu w toku postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej naruszałoby zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, a tym samym postępowanie to byłoby dotknięte wadą procesową, co stanowiłoby podstawę do wznowienia tego postępowania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.