PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 12-18 września 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    12 września 2016 - 06:00
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 12-18 września 2016
O potencjale polskich rzek będzie mowa 15 września we Włocławku (fot.wikimedia.org/Merlin)

• Gospodarowanie wodami i potencjał rzek będą jednym z głównych tematów tego tygodnia. We wtorek pochyli się nad nimi sejmowa komisja ochrony środowiska, a w czwartek we Włocławku zostanie przedstawiona informacja MGMiŻŚ na temat planów powołania Instytutu Śródlądowych Dróg Wodnych.
• 15 września to Międzynarodowy Dzień Demokracji. Gdańsk tematowi demokracji poświeci cały tydzień. Stolicę Pomorza odwiedzi lider KOD-u, a samorządowcy podzielą się doświadczeniami w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i angażowaniu mieszkańców w sprawy lokalne.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

12.09, godz. 13, Ministerstwo Cyfryzacji - Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W porządku obrad m.in: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, stan realizacji projektu CEPiK 2.0 z uwzględnieniem projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji (Centralny Ośrodek Informatyki) oraz projektów realizowanych przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, w kontekście możliwości wdrożenia z dniem 1 stycznia 2017 r.

13.09, godz. 12, MSWiA - Zespół Ustrojowy i Zespół Finanse Publiczne. W porządku obrad: projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

15.09, godz. 10.30 - Ministerstwo Zdrowia -posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Sejm, komisje sejmowe, zespoły parlamentarne

13-14.09 - 25. posiedzenie Sejmu RP.

13.09

- godz. 10.30 – Komisja do Spraw Kontroli Państwowej i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.;

- godz. 12 - podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych - informacja na temat kierunków rozwoju regionalnego oraz strategii wydatkowania środków przeznaczonych na rozwój samorządów terytorialnych – kontynuacja; informacja na temat aktualnego stanu wdrożenia programów ramowych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020, ze wskazaniem przygotowania poszczególnych instytucji wdrażających;

- godz. 13.30 - Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych - rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr. 1 skierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków mieszkaniowych w małopolskich osiedlach romskich; rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr. 2 skierowany do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości ograniczenia bezrobocia wśród mniejszości romskiej;

- godz. 16 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży - kontynuacja dyskusji nad Informacją ministra edukacji narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty, w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych;

- godz. 16 - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska; rozpatrzenie Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2014-2015; rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej;

15.09 - Włocławek - wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek. W planie posiedzenia są wystąpienia: prof. Zygmunta Babińskiego na temat konieczności budowy II stopnia i pełnej kaskadyzacji odcinka Dolnej Wisły oraz Janusza Granatowicza (Energa SA) na temat ekonomicznych aspektów budowy stopnia w Siarzewie. Zostanie także przedstawiona informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat planów powołania Instytutu Śródlądowych Dróg Wodnych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.