PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 15 - 21 sierpnia 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    15 sierpnia 2016 - 07:30
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 15 - 21 sierpnia 2016

(fot.men.gov.pl)

• Trzeci tydzień sierpnia zaczyna się bardzo świątecznie. To rocznica bitwy warszawskiej, czyli Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji zaplanowano wojskowe festyny i uroczystości w miastach.
• To też wielkie święto Maryjne, co dla Częstochowy oznacza szczyt pielgrzymkowy.
• Tydzień zapowiada się pracowicie da zespołów Komisji Wspólnej, które pochylą się nad projektami ustaw i rozporządzeń m.in dotyczącymi finansowania świadczeń zdrowotnych czy badaniami dla straży miejskich.
• Wakacje kończą radni Rzeszowa, którzy we wtorek będą obradować na nadzwyczajnej sesji.




Wydarzenia z udziałem prezydenta RP, premiera, ministrów

15.08 - Święto Wojska Polskiego. Centralne obchody z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza rocznicy odbędą się w Warszawie. Ale wydarzenia, capsztyki, festyny zaplanowano w większości miast. Np. wojewódzkie obchody święta w woj. podlaskim odbędą się na Rynku Kościuszki w Białymstoku. W Toruniu uroczystości rozpoczną się pod Pomnikiem Artylerii Polskiej na Placu Towarzystwa Miłośników Torunia.

16.08, godz. 11- Ministerstwo Zdrowia- posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). W porządku obrad m.in.: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych

18.08 - Warszawa (siedziba Związku Województw RP) -posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

18.08, godz. 11, Ministerstwo Edukacji Narodowej - posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST. W porządku obrad m.in: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

18.08, godz. 17 - Gniezno. Prezydent Andrzej Duda spotka się na Rynku Głównym z mieszkańcami Gniezna. Podczas spotkania planowane jest wystąpienie prezydenta.

19.08, godz.11 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST.

Konkursy, nabory, konferencje

16.08 – MSWiA – mija termin składania wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacjom społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

16.08 – Katowice (Urząd Marszałkowski) – mija termin zgłaszania ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki. Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do wzmocnienia współpracy w ramach Szlaku, organizowanych przez co najmniej dwa należące do niego obiekty.







KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.