• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2013-11-21

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Lublin / lubelskie
Numer ogłoszenia
474726/2013

OPIS

Lublin: Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 474726 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 423472 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad mebli biurowych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wraz
z transportem, złożeniem lub montażem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga w ofercie przedstawienia: kolorowych zdjęć i szczegółowych opisów technicznych (w tym wymiary) oferowanych mebli.
Zamawiający żąda, aby oferowane meble posiadały parametry i cechy opisane
w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o. o., ul. Morwowa 1, 20-704 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55934,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42125,00
Oferta z najniższą ceną: 42125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95054,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl