• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Warszawski model wspomagania szkół i...
Miasto Stołeczne Warszawa

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-07-01

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Warszawa / mazowieckie
Numer ogłoszenia
139607/2014

OPIS

Warszawa: Pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych - realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 139607 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112243 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych - realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych - realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie dzieli się na 4 części: część I - pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci - Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły; część II - pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci - Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; część III - pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci - Szkolna absencja, jako problem do pracy zespołu kierowniczego szkoły; część IV - pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci - Przedszkole równych szans, jako koncepcja pracy placówki (dla dyrektorów przedszkoli); Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji i realizację zadań koordynatorek/ów sieci dla dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną ilość części. Dla każdej części musi być wskazana inna osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatorki/a sieci współpracy i samokształcenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt - Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych - jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: część I - pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci - Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MARIAN OSIŃSKI, ul. Żelazna 82/84 m. 53, 00-894 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16380,00
Oferta z najniższą ceną: 16380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17640,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: część II - pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci - Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANNA GOŁYGOWSKA, ul. Igańska 20/150,, 04-087 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17220,00
Oferta z najniższą ceną: 17220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17640,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: część IV - pełnienie funkcji i realizacja zadań koordynatorki/a sieci - Przedszkole równych szans, jako koncepcja pracy placówki (dla dyrektorów przedszkoli)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AGNIESZKA BOROWA, ul. Magiera 8 m. 9, 01-873 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17640,00
Oferta z najniższą ceną: 17640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17640,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl