• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Pełnienie funkcji Koordynatora projektu, Specjalisty ds. finansowych, Specjalisty ds. promocji i rekrutacji, Specjalisty ds. monitoringu i...
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2012-05-22

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Częstochowa / śląskie
Numer ogłoszenia
164030/2012

OPIS

Częstochowa: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu, Specjalisty ds. finansowych, Specjalisty ds. promocji i rekrutacji, Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, Doradcy prawnego, Koordynatora szkolnego ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 23 oraz Koordynatora szkolnego ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 43 w projekcie Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2
Numer ogłoszenia: 164030 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88976 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie, ul. Legionów 58, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3241838, faks 34 3241838.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Specjalnych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu, Specjalisty ds. finansowych, Specjalisty ds. promocji i rekrutacji, Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, Doradcy prawnego, Koordynatora szkolnego ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 23 oraz Koordynatora szkolnego ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 43 w projekcie Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie funkcji: Specjalisty ds. promocji i rekrutacji, Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, Doradcy prawnego, Koordynatora szkolnego ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 23 oraz Koordynatora szkolnego ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 43 w projekcie Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS. Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1. Część nr 1 Koordynator projektu; Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: koordynacja prac Zespołu Projektowego, podział zadań, organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, koordynacja i czuwanie nad prawidłową realizacją projektu, w tym zgodności realizacji zadań z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i jego harmonogramem, zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych, wyłanianie wykonawców, dokonywania zakupów i zlecanie usług zgodnie z zapisami dokumentów programowych POKL oraz ustawą PZP, nawiązywanie współpracy i nadzór nad pracą wykonawców zadań, stała współpraca z Zespołem Projektowym w zakresie: prowadzenia biura i dokumentacji projektu, działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie, monitoringu i ewaluacji projektu, rozliczania finansowego projektu, itp., zatwierdzanie płatności w zakresie merytorycznym, bieżące kontakty z Instytucją Wdrażającą w zakresie realizowanego projektu. 2. Część nr 2 Specjalista ds. finansowych Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej, zatwierdzanie i weryfikowanie dokumentacji finansowej, przyjmowanie i opisywanie dokumentacji finansowej, sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków zgodnie z założonym budżetem, weryfikacja prawidłowości wydatkowania pod kątem kwalifikowalności POKL, wnioskowanie o zmiany w zakresie finansowym, bieżący kontakt z Instytucją Wdrażającą w zakresie finansowym realizowanego projektu, bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym. 3. Część nr 3 Specjalista ds. promocji i rekrutacji Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej w oparciu o zapisy dokumentów programowych POKL oraz MEN, przeprowadzenie procesu rekrutacji, bieżący nadzór nad promocją projektu, kontakt z mediami, organizacja konferencji, przygotowywanie procedury dokonywania zakupów i zlecania usług pod kątem promocji, dbałość o prawidłowe oznaczanie dokumentacji, pomieszczeń, materiałów promocyjnych, itp., bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym. 4. Część nr 4 Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: bieżący monitoring postępów realizacji projektu, przeprowadzanie ankiet i testów, dokonywanie kontroli realizacji zajęć, prowadzenie sprawozdawczości i ewaluacji projektu, wprowadzanie danych do PEFS, przygotowywanie i dbałość o prawidłowość przetwarzania danych osobowych uczestników projektów, sporządzanie raportów z monitoringu i ewaluacji, archiwizowanie dokumentacji projektowej, bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym. 5. Część nr 5 Doradca prawny Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: zatwierdzanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z aktami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej, dbałość nad prawidłowym przebiegiem procedury zamówień publicznych, bieżąca obsługa projektu pod kątem zgodności prowadzonych działań i podejmowanych zobowiązań z wymogami prawa,bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym. 6. Część nr 6 Koordynator szkolny ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 23 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: bieżąca realizacja zadań projektowych w ZSS 23, wspomaganie kadry pedagogicznej zaangażowanej w realizację projektu w działaniach na rzecz projektu, bieżący kontakt z kadrą pedagogiczną, uczestnikami projektu i rodzicami, współpraca w procesie naboru uczestników, współpraca w zakresie monitoringu i sprawozdawczości, sporządzanie raportów z przebiegu realizacji projektu w ZSS 23, bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym. 7. Część nr 7 Koordynator szkolny ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 43. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: bieżąca realizacja zadań projektowych w ZSS 43, wspomaganie kadry pedagogicznej zaangażowanej w realizację projektu w działaniach na rzecz projektu, bieżący kontakt z kadrą pedagogiczną, uczestnikami projektu i rodzicami, współpraca w procesie naboru uczestników, współpraca w zakresie monitoringu i sprawozdawczości, sporządzanie raportów z przebiegu realizacji projektu w ZSS 43, bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Koordynator projektu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sławomir Gruca, ul. Baczyńskiego 4/23, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31,25
Oferta z najniższą ceną: 31,25 / Oferta z najwyższą ceną: 31,25
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Specjalista ds. finansowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Usług Rachunkowych i Doradztwa Technicznego Elżbieta Borecka, ul. Paprociowa 23, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20,32
Oferta z najniższą ceną: 20,32 / Oferta z najwyższą ceną: 20,32
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Specjalista ds. promocji i rekrutacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pan Roman Kowalczyk, ul. Czecha 2/14, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25,00
Oferta z najniższą ceną: 25,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kamila Rzepka, ul. Słowackiego 180, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25,00
Oferta z najniższą ceną: 25,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Doradca prawny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego VERBS, ul. Królowej Jadwigi 42/3, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1788,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1450,00
Oferta z najniższą ceną: 1450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1450,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Koordynator szkolny ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 23
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tomasz Putowski, ul. Kukuczki 18/65, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16,66
Oferta z najniższą ceną: 16,66 / Oferta z najwyższą ceną: 16,66
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Koordynator szkolny ds. zajęć dydaktycznych w ZSS 43
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Stawiarz, ul. Zapolskiej 14/66, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16,66
Oferta z najniższą ceną: 16,66 / Oferta z najwyższą ceną: 16,66
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl