• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejście na własność Powiatu Wadowickiego działek zajętych pod...
Powiat Wadowicki

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2013-08-09

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Wadowice / małopolskie
Numer ogłoszenia
157801/2013

OPIS

Wadowice: Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejście na własność Powiatu Wadowickiego działek zajętych pod drogi powiatowe wg 2 żądań
Numer ogłoszenia: 157801 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133645 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejście na własność Powiatu Wadowickiego działek zajętych pod drogi powiatowe wg 2 żądań.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejście na własność działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczna (Dz. U. nr 133 poz. 872 ze zmianami) oraz podział działek będących własnością lub we władaniu Gminy Wieprz, Tomice i Stryszów w trybie art. 97 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010.102.651) wg zadan:
ZADANIE NR 1 - Stronie odcinek ok. 1 km - droga 1706K; ZADANIE NR 2 - Izdebnik działki nr 4163/2, 4164/2- droga 1726K; Frydrychowice działki nr 2661/2, 2661/3, 2661/5,3326/28- droga 1763K; Witanowice działki nr 882/13, 882/12, 882/11, 882/6, 901/1, 883/17,883/19, 1780/1, 1773/2 i odcinek ok.200m od działki 867/3 (włącznie) do działki 778/2 (włącznie)- droga 1779K;
W zadaniu nr 1- Stronie odcinek oraz w zadaniu nr 2 w obrębie Witanowice na odcinku od działki 867/3 do działki 778/2, pomiar należy wykonać po obu stronach pasa drogowego. W przypadku gdy dzielona działka będzie własnością (we władaniu) Gmin podział należy wykonać w trybie art. 97 w/w ustawy. Gdy podczas pomiarów zostanie stwierdzone, iż dana działka nie została zajęta pod pas drogowy należy taka informacje umieścić na mapach projektu podziału, ustalenia lub wznowienia granic. Przygotowanie dokumentacji określonej we wniosku jest niezbędne w celu regulacji prawnej działek zajętych pod pasy dróg powiatowych. Opracowanie dokumentacji winno zawierać: - projekt podziału nieruchomości w 4 egzemplarzach; - wykaz zmian gruntowych w 4 egzemplarzach (może znajdować się na projekcie podziału); - załamania granic pasa drogowego stabilizować trwale; - poświadczone (przez geodetę) prawa własności z Ksiąg Wieczystych z badaniem wszystkich działów, z wykazaniem podstawy wpisu prawa własności dotychczasowych właścicieli na dzień 31.12.1998r oraz aktualnych, ostrzeżenia o wszczęciu postępowania uwłaszczeniowego itp. w 1egzemplarzu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejście na własność Powiatu Wadowickiego działek zajętych pod drogi powiatowe - ZADANIE NR 1 - Stronie odcinek ok. 1 km - droga 1706K.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janusz Mrzygłód Biuro Geodezji, ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15447,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11800,00
Oferta z najniższą ceną: 11800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36281,31
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: ZADANIE NR 2 - Izdebnik działki nr 4163/2, 4164/2 - droga 1726K; Frydrychowice działki nr 2661/2, 2661/3, 2661/5, 3326/28- droga 1763K; Witanowice działki nr 882/13, 882/12, 882/11, 882/6, 901/1, 883/17, 883/19, 1780/1, 1773/2 i odcinek ok.200m od działki 867/3 (włącznie) do działki 778/2 (włącznie)- droga 1779K
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Michał Filek Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, ul. Sadowa 21B, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14662,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14300,00
Oferta z najniższą ceną: 14300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36326,18
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl