• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Remont Oczyszczalni Ścieków w Łagowie, Gmina Dąbie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Gmina Dąbie

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2012-02-21

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Dąbie / lubuskie
Numer ogłoszenia
40475/2012

OPIS

Dąbie: Remont Oczyszczalni Ścieków w Łagowie, Gmina Dąbie, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Numer ogłoszenia: 40475 - 2012; data zamieszczenia: 20.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346019 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj. lubuskie, tel. 068 3835148, faks 068 3832148.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Oczyszczalni Ścieków w Łagowie, Gmina Dąbie, powiat krośnieński, woj. lubuskie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A.OPIS TECHNICZNY wykonania zadania wg dokumentacji projektowej. A.1 Opis przedsięwzięcia w języku niespecjalistycznym. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - część technologiczna - remontu oczyszczalni ścieków dla wsi Łagów. Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technologicznych remontu przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków dla wsi Łagów ( osiedle ) zlokalizowana jest w całości na działce o numerze ewidencyjnym 209/39. Ciąg technologiczny do oczyszczania ścieków, zawierający obiekty i urządzenia do mechanicznego i biologicznego oczyszczania pozwoli na efektywną eliminację ze ścieków surowych części stałych oraz pełne, biologiczne oczyszczanie w reaktorze biologicznym typu SBR - SANOCLEAN 125. Ścieki oczyszczone spełniać będą postanowienia obowiązujących przepisów prawnych. Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków prowadzona będzie gospodarka odpadami ściekowymi. Zagospodarowane odpady wywożone będą z oczyszczalni w sposób zorganizowany i uzgodniony z podmiotami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów. Ścieki oczyszczone odpływać będą z oczyszczalni SONOCLEAN 125 poprzez istniejący kanał o 250 do rowu melioracyjnego. Przepustowość średniodobowa istniejącej oczyszczalni wynosi 18,0 m3/d. Do ciągu technologicznego do oczyszczania ścieków spływać będą wyłącznie ścieki bytowe z zabudowań mieszkalnych z terenu wsi Łagów. A2. INFORMACJE OGÓLNE A.2.1. Lokalizacja projektowanej oczyszczalni ścieków Projektowany drugi ciąg technologiczny do oczyszczania ścieków jest zlokalizowany na działce 209/39. Ścieki oczyszczone odprowadzone są do istniejącego rowu. Energia elektryczna jest doprowadzona do skrzynki elektrycznej zlokalizowanej na działce nr 209/309. Działka nr 209/39 graniczy z działką nr 209/49. Lokalizacja istniejącej oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Łagów jest usankcjonowana pozwoleniem na użytkowanie. Stan formalno-prawny nieruchomości Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 209/39, w obrębie ewidencyjnym Łagów, w jednostce ewidencyjnej Gmina Dąbie, posiada Gmina Dąbie. A.2.2 Charakterystyka technologiczna i techniczna remontowanej oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia ścieków składać się będzie z następujących obiektów technologicznych: 1.Komora krat z koszem - istniejąca 2.Pompownia ścieków surowych - istniejąca 3.Komora napowietrzania i osadnik wtórny - do wykorzystania w 2 etapie 4.Reaktor biologiczny SBR - nowy (w miejsce osadnika) 5.Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych - istniejące 6.Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika - istniejący B. ZAKRS PRAC DODATKOWYCH B.1 W związku z planowanym remontem oczyszczalni ścieków dodatkowo należy wykonać następujące prace: - wymienić odcinek kanalizacji wg rysunków, - wymienić przewód tłoczny do SRB, - wymienić pompy NURT 50 PZM 1,1/SZ-2 ( 2 szt. ) w przepompowni ścieków, - wymienić zestaw wodomierzowy o 15 wraz z zaworem wypływowym ?cala - wymienić dźwig o udźwigu 1,5 T z podnośnikiem elektrycznym, - odbudować boks na odpady stałe, - wykonać nowe przykrycia na studnie o średnicy 1230 mm z blachy nierdzewnej - zamykane dwustronnie - ( 6 szt. ), - wykonać nowe ogrodzenie i bramę wjazdową, - nowe skarpy obsiać trawą, - zasilić elektrycznie pompy SRB i dźwig, B.2 Uwagi : - Całość robót należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi, część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz instrukcjami branżowymi. - Wszystkie prace wykonywać pod fachowym nadzorem technicznym. - W przypadku realizacji zadania etapami, kolejność i zakres wykonania sieci należy uzgodnić z projektantem. - W przypadku stwierdzenia zbliżenia z kablami energetycznymi, należy na kable zamontować dwudzielne przepusty typu AROT o 110 mm. - W trakcie robót ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla wszystkich rodzajów robót - Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i urządzeń wykonywać przed ich zasypaniem ziemia, zgodnie z Dz. U. Nr 183/91 poz. 376 - Po zakończeniu robót sieć i urządzenia poddać próbie ciśnieniowej (Pn-92/B-10735) oraz przepłukać - Po zakończeniu robót przekazać użytkownikowi komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa. C. BRANŻA ELEKTRYCZNA C.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania elektrycznego remontowanej oczyszczalni ścieków na osiedlu w Łagowie Gm. Dąbie na dz. nr 209/39 stanowiącej część składową istniejącej sieci kanalizacyjnej na osiedlu domów wielorodzinnych w Łagowie Gm. Dąbie. Oczyszczalnia wraz z przyłączem elektrycznym zlokalizowana jest na dz. nr 209/39 należącej do Inwestora to jest Gminy Dąbie. C.2. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: - Zasilanie ist. tablicy głównej TG - Tablica główna TG - Linie zasilające poszczególne urządzenia elektryczne na oczyszczalni - Pompy w zbiorniku na ścieki - Oświetlenie terenu oczyszczalni - pomiar energii elektrycznej - uziemienia C.3. Charakterystyka elektroenergetyczna - napięcie zasilania 3x400/230V - system sieci TN-CS - moc zainstalowana : Pi = 7840W - prąd zabezpieczenia instalacji oczyszczalni WT00/gG 32A w RBK00 C.4. Opis rozwiązań projektowych C.4.1. Zasilanie Zasilanie urządzeń technologicznych remontowanej oczyszczalni ścieków w Łagowie na dz. 209/39 należy wykonać jako całkowicie nowe , pozostawiając jedynie ist. linią kablową YKY 4x6mm2 (wewnętrzna linia zasilająca) z tablicy administracyjnej osiedla w Łagowie do tablicy TG w budynku rozdzielni elektrycznej na terenie dz. 209/39. C.4.2. Zasilanie ist. tablicy głównej TG Na dz. 209/39 w Łagowie, znajduje się niewielki budynek w którym znajduje się tablica Głowna TG , która jest zasilana linia kablową YKY4x6mm2 z tablicy administracyjnej w jednym z budynków osiedla domów wielorodzinnych . Mając na uwadze, że stan techniczny ist. linię kablową jest dobry, należy pozostawić do wykorzystania zasilania wyremontowanej oczyszczalni, wraz z obudową ist. tablicy TG w budynku rozdzielni na terenie dz. 209/39. Pozostałą część instalacji elektrycznej należy zdemontować i wymienić na nową , ze względu najej znaczne zużycie i bardzo zły stan techniczny przewodów , połączeń i zabezpieczeń. C.4.3. Tablica Głowna TG Ist. w budynku rozdzielni elektrycznej tablicę główną TG należy wykorzystać (IP65). W tym celu zdemontować z niej całą aparaturę , pozostawiając jedynie zamontowany na Drzwiczkach wyłącznik główny ŁUK 25. Zdemontować również umocowaną obok tablicę sterowniczą dotychczasowej oczyszczalni W dolnej części tablicy TG zamontować rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 z zabezpiecze- niami WT00/gG 32A. W górnej części zamocować dwie szyny TH35 , na których zamoco- wać aparaty elektryczne zgodnie ze schematem na rys, E2.i połączyć drutem LY 4mm2.. Ist. na zewnętrznych drzwiach rozłącznik ŁUK 25 należy połączyć przewodami LYg 6mm2 z zaciskami odejścowymi RBK00 (rys. E2), Z tablicy TG wyprowadzić liniami kablowymi YKY o przekrojach podnych na rys. E1 i E2 , linie kablowe obwodów do urządzeń elektrycznych oczyszczalni. C.4.4 Linie zasilające poszczególne urządzenia elektryczne na oczyszczalni. Projektuje się wykonanie następujących linii zasilających z tablicy TG:: 1 - kablem YKY 5x4mm2 do zasilania wolno stojącej szafki sterowniczej , którą dostarczy dostawca urządzeń technologicznych. 2 - kablem YKY 4x2,5mm2 do zasilania ist. na podnośniku silnika elektrycznego , 3 - dwoma kablami YKY 4x2,5mm2 + YKY 2x2,5mm2 do zasilania i sterowania silnikami pomp przepompowujących ścieki ze zbiornika 4 - kablem YKY 3x2,5mm2 do zasilania lamp parkowych oświetlenia tereny oczyszczalni. Kable ziemne YKY ułożyć w rowach kablowych, przebiegających po trasach pokazanych na planie mapowym Rys. E1, na głębokości 0,7m. na 10cm podsypce z piasku. Linie kablowe prowadzić w ten sposób aby zachować wymagane odległości od ist. urządzeń podziemnych zgodnie z Normą -SEP-E-004 Elektroenergetyczne , telekomunikacyjne i sygnalizacyjne linie kablowe -projektowanie i budowa. Kable co 10m. zaopatrzyć w oznaczniki Oki określające: typ kabla oraz relację i rok budowy. Zasypanie kabli przeprowadzić w następujący sposób: warstwa piasku 10cm warstwa gruntu rodzimego 15cm folia polietylenowa koloru niebieskiego gr. 0,5mm i szer. rowu kablowego - grunt rodzimy ubijany warstwami Po ukończeniu wykonać próby pomontażowe oraz sprawdzić ciągłość żył linii kablowych. Kable YKY 3x4mm2 połączyć z poszczególnymi urządzeniami elektrycznymi oczyszczalni, zgodnie z rys,, E2. C.4.5 Oświetlenie terenu oczyszczalni. Projektuje się oświetlenie terenu oczyszczalni dwoma lampami parkowymi na słupach parkowych S 4 (Elmonter Zagórów), z oprawami )P06G/S 70W/PC. Rozmieszczenie słupów pokazano na rys. E1. Z tablicy TG z zabezpieczenia S 301B16A wyprowadzić kablem YKY 3x2,5mm2 do zewnętrznego automatu zmierzchowego AZ-106(16A) , umieszczonego na ścianie zewnętrznej budynku rozdzielni.. Z automatu AZ-106 wyprowadzić również kablem YKY 3x2,5mm2 linię kablową zasilania słupów oświetleniowych.SR4. Połaczenia w słupach wykonać na tabliczkach firmowych IZK z zabezpiecze- niem do każdej oprawy Wtz 6A. Ostatni słup uziemić ZP-12; R
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.31.71.00-3, 45.31.11.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LAF - Assman Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe, ul. Zamenhofa 46/5, 65-186 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330868,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 298417,09
Oferta z najniższą ceną: 298417,09 / Oferta z najwyższą ceną: 502847,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl