• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Sukcesywna dostawa szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-07-03

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Katowice / śląskie
Numer ogłoszenia
142683/2014

OPIS

Katowice: Sukcesywna dostawa szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Numer ogłoszenia: 142683 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108481 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2546031 w. 249, 2504164, faks 032 2541717.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części, zgodnie ze Specyfikacją techniczno-cenową zawierającą szczegółowy wykaz produktów które będą podlegały dostawie, stanowiącą załącznik Nr 1.1. do SIWZ. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części tj. obejmować wszystkie pozycje w ramach poszczególnej części, które zamawiający umieścił w SIWZ, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.
Część I - Szkło i inne akcesoria laboratoryjne;
Część II -Pipety i końcówki do mikropipet.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji techniczno - cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
Zamawiający oświadcza, że Centralne Laboratorium Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych posiada akredytację PCA na badane cechy i metody badawcze zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wymagania w odniesieniu do stosowanych metod badawczych w tym obszarze regulują odpowiednie przepisy prawne, które stawiają konkretne wymagania co do używanych materiałów pomocniczych, gdyż do uzyskania wiarygodnego wyniku wskazane jest stosowanie materiałów laboratoryjnych sprawdzonych, o powtarzalnych parametrach poświadczonych stosownymi świadectwami lub certyfikatami.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie zakupu usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji.
Dodatkowe wymagania:
- przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
- do każdej dostawy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
-- przy dostawie materiałów jednorazowego użytku (sterylnych) należy dołączyć dokument wystawiony przez producenta potwierdzający sterylność i termin ważności sterylności dla każdej partii, jeżeli brak takiej informacji na opakowaniu produktu;
Zamawiający zastrzega sobie dostarczanie przedmiotu zamówienia w oryginalnych opakowaniach producenta.
Jeżeli przedmiot zamówienia ma określony termin do użycia, zaoferowane przez wykonawcę produkty muszą posiadać w dacie dostawy termin ważności (przydatności) nie krótszy niż 3/4 okresu określonego przez producenta, z zastrzeżeniem pkt. 14.14.
Produkty będące przedmiotem umowy muszą w dacie dostawy posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy do daty ważności określonej przez producenta na opakowaniu. W przypadku produktów dla których termin ważności określony przez producenta jest krótszy niż 12 miesięcy, zamawiający wymaga, aby wykonawca uzyskał zgodę zamawiającego na dostawę takiego produktu.
Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań naukowo-badawczych powodującą niejednokrotnie konieczność zmiany w trakcie ich realizacji - zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia za względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. Podane w załączniku Nr 1.1 ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego zapotrzebowania i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający w zależności od swoich potrzeb może w okresie obowiązywania umowy zamówić mniejsze ilości, co nie będzie stanowiło podstawy do zmiany cen jednostkowych. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie służy żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7, 33.79.30.00-5, 38.00.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa szkła i innych akcesoriów laboratoryjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58262,43
Oferta z najniższą ceną: 58262,43 / Oferta z najwyższą ceną: 76582,37
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa pipet i końcówek do mikropipet
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6645,81
Oferta z najniższą ceną: 6645,81 / Oferta z najwyższą ceną: 6645,81
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl