• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2012-08-07

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Dąbrowa Chełmińska / kujawsko-pomorskie
Numer ogłoszenia
286492/2012

OPIS

Dąbrowa Chełmińska: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 286492 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147997 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3816769, faks 052 3816769.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2012 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85.00.00.00-9.
Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zmianami), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Chełmińskiej świadczyć podopiecznym usługi w miejscu ich zamieszkania,
w dniach od poniedziałku do piątku i godzinach ustalonych wspólnie przez terapeutę
i opiekuna prawnego dziecka.

3. Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla pięciorga dzieci autystycznych, a szacunkowa liczba godzin wyniesie łącznie 756 godzin lekcyjnych w 2012 roku. W cenę należy wliczyć koszt dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka.

4. Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:
a) w przypadku, gdy ilość godzin wykonanych będzie mniejsza, zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin.
b) w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem umowy.

W tej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, że liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie przed zawarciem umowy oraz w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) obejmuje w swym zakresie:

- Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza
kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji.

- Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej.

- Wspomaganie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teraptus-Diagnoza, Terapia Zaburzeń rozwoju i zachowania, Przybilińska Ewa, ul. Toruńska 53/2, 85-023 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37800,00
Oferta z najniższą ceną: 37800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl