• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Usługa regeneracji tonerów
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-03-18

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Warszawa / mazowieckie
Numer ogłoszenia
87958/2014

OPIS

Warszawa: Usługa regeneracji tonerów
Numer ogłoszenia: 87958 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58402 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4735145, faks 022 6131992.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa regeneracji tonerów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa regeneracji tonerów w Międzyleskim Szpitalu specjalistycznym.
2. Podane w Formularzu cenowym ilości regeneracji tonerów należy traktować jako szacunkowe i wstępne. Ostateczna ilość regeneracji uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie trwania umowy.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie asortymentu wykazanego w Formularzu Cenowym.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia regeneracji tonerów przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Każdy zregenerowany toner musi posiadać gwarancję ważną min. 12 miesięcy.
8. Każdy napełniony i dostarczony toner musi poprawnie pracować do wyczerpania proszku.
9. Za prawidłowy wydruk uważa się wydruk dokumentu będący w 100 % wiernym oryginałowi dokumentu przesłanego do drukarki.
Awarie, których Zamawiający w szczególności nie akceptuje: Ślady tonera na wydruku poza oczekiwanym wydrukiem, np.: plamy, pasy, Przebarwienia na wydruku, Rozsypanie tonera na papierze lub w drukarce.
10. W przypadku ww. awarii zregenerowanego tonera Wykonawca ma obowiązek naprawy tonera bądź wymiany go na swój koszt.
11. Zregenerowany toner nie może doprowadzić do awarii drukarki. W przeciwnym wypadku Wykonawca pokrywa koszty jej naprawy.
12. Proszek nie może wysypywać się z tonerów.
13. Zregenerowany toner ma być poprawinie zmontowany (niedopuszczalne jest by toner po napełnieniu nie mieścił się w drukarce).
14. Zabrania się naklejania chip na chip.
15. Dostarczane zregenerowane tonery muszą być szczelnie zamknięte - w czarnych foliach.
16. Brak możliwości regeneracji tonera należy wykazać przed procesem regeneracji. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu ekspertyzy i poprawnego, bezpłatnego zutylizowania kasety tonera.
17. Tonery mają być odbierane z siedziby Zamawiającego i dostarczane do siedziby Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
18. Czas regeneracji (od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego tonerów zregenerowanych) nie może przekraczać 7 dni.
19. Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
20. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz jest integralną część niniejszej specyfikacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 98.30.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Laser 1 S.C. J. Osieja, Z. Suchodolski, ul. Warszawska 31/33, 25-518 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33369,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21595,01
Oferta z najniższą ceną: 21595,01 / Oferta z najwyższą ceną: 30540,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl