Oceny radnych kadencji 2014-2018 (wybory 2014) - rady miejskie, gminne, powiatowe

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.

POKAŻ WYSZUKIWARKĘ


Piotr Małysz

Piotr Małysz - radny miasta Zamość po wyborach samorządowych 2014

Ur. r. Radny Prawa i Sprawiedliwości.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Zamościu.


Prowadzi firmę alpinistyczną.

POPARCIE DLA RADNEGO PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)KOMENTARZE (139)

WYRÓŻNIONY KOMENTARZ

W związku z aferą gruntową ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338) niszczą obręby miejskie i zasady od dziesiątków lat przyjęte ,...

W związku z aferą gruntową którą mamy w patologicznym obiegu prawnym podtrzymywaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie nie otrzymaliśmy stosunku prawnego wobec ewidencji gruntów jako strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia użytków rolnych na cele nierolnicze , najprościej przywróc...ić grunt do stanu pierwotnego zlecając geodecie prace w zależności od regionu za kwotę 1000-1200złotych, zmieni oznaczenie gruntu na mapce do stanu pierwotnego nanosząc wcześniejszą klasyfikacje gruntu rolnego R- klasyfikacja, zaś jedynie wokół konturu budynku mieszkalnego należy wyłączyć grunty z produkcji rolnej , kolejnym krokiem geodety jest wykonać operat pod którym podpiszą się właściciele gruntów czy wieczyści użytkownicy, po czym wynajęty geodeta klasyfikator złoży zmiany( mapkę geodezyjno kartograficzną, operat) które Starostwo Powiatowe musi wprowadzić. Przygłupy i przestępcy najcięższego kalibru starości powiatowi właśnie w ten sam sposób zmienili użytki rolne gruntów wszystkich klas na „B” mieszkalne, gdzie nie byliście nawet stronami postępowań ,w starostwach powiatowych nie ma operatów z danych modernizacji za pieniądze publiczne Unijne przestępstwa najcięższego kalibru max w maksie . Państwo Polskie jest tylko teoretycznie demokratyczne , Radni, Wójtowie ,Prezydenci Miast , Marszałkowie Sejmików itd. są najcięższego kalibru sitwą przestępczą. Poprzez łamanie praw człowieka odbierają Nam Wolność , środki finansowe i resztki godności osobistej. rozwiń
ups upadek będzie bolesny, 2017-05-25 08:48:54 odpowiedz
Niszczą ustrój Państwa Demokratycznego Prawa-Afera PiS-PSL podtrzymywana przez obecny Rząd Beaty Szydło od 18miesięcy, poniżej projekt sztandarowy Prawa i Sprawiedliwości podpisany przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku, z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśny...ch (Dz.U.2015 poz.1338) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”. W związku z powyższym budynki i nieruchomości w obrębach miast tracą z każdym dniem na wartości, rynek nieruchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową, brak Ustawy regulująca należne rekompensaty finansowe dla właścicieli nieruchomości i budynków z obrębów Miast, ustawodawca zamiast w obrębach gmin wyłączyć grunty rolne spod konturów budynków mieszkalnych dopuścił się najcięższego kalibru przestępstw, niszczenia gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze do 0.5ha, gdzie w tym przedziale powinny obowiązywać przepisy związane z WŚ-19, zdestabilizowali cały system prawny w Polsce, zablokowali powyższą ustawą największą w historii powojennej Polski aferę gruntową masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze „B” mieszkalne, gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań. Jest to największa afera gospodarcza w Świecie , manifestując na ulicach Warszawy w obronie Praw człowieka łamanych przez czwartą władze w Polsce samorządy terytorialne i Rząd PiS będą o niej pisać przez najbliższe stulcie. Poprzez łamanie prawa Rząd Polski odbiera Nam Wolność i resztki godności osobistej. rozwiń
Matrix. Ciasna Mafia?, 2017-05-21 08:57:25 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE (139)