Dyrekcja Ochrony Środowiska ma powstać w miejsce GDOŚ i RDOŚ

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy, który zakłada powołanie nowej instytucji – Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dyrekcja Ochrony Środowiska ma powstać w miejsce GDOŚ i RDOŚ
Pracą regionalnych dyrekcji kieruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, powoływany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. (fot. poznan.rdos.gov.pl)

• Zdaniem resortu środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, dublują się ze sobą.

• Dlatego jest pomysł, aby powołać nową instytucję, czyli Dyrekcję Ochrony Środowiska, nad którą nadzór będzie sprawował minister środowiska.

• Wzorem GDDKiA, Dyrekcja Ochrony Środowiska miałaby mieć swoją centralę i oddziały w województwach.

Ministerstwo Środowiska opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w obowiązującym stanie prawnym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Generalna Dyrekcja). Z kolei regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (RDOŚ) wykonują swoje zadania przy pomocy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (regionalne dyrekcje). Wszystkie one są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Czytaj też: Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu

Oznacza to, że w obowiązującym systemie prawnym funkcjonuje 17 państwowych jednostek budżetowych - Generalna Dyrekcja i 16 regionalnych dyrekcji. Zdaniem Ministerstwa Środowiska, takie rozwiązanie nie tylko prowadzi do dublowania się procesów pomocniczych (np. z zakresu obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontów i inwestycji, zamówień publicznych), lecz także wymusza zatrudnienie w każdej z tych jednostek budżetowych osób zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi. Przy dostępnych środkach zmniejsza to z kolei liczbę pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za ustawowe zadania GDOŚ i RDOŚ w ochronie środowiska i przyrody.

Co proponuje ministerstwo?

Projekt zakłada uproszczenie struktury organizacyjnej urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ poprzez utworzenie państwowej jednostki organizacyjnej wyspecjalizowanej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody - Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ).

Proponuje się, aby w skład DOŚ wchodziła centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) i oddziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ). Organizację DOŚ oraz jej statut określać będzie minister środowiska.

W projekcie zwrócono uwagę, że nie jest to rozwiązanie nowe w polskim systemie prawnym. Jako przykład wskazano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w skład której także wchodzą oddziały w województwach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE