PARTNER PORTALU
  • BGK

Dzik jest dziki...

  • slaskie.pl    17 lutego 2011 - 11:29
Dzik jest dziki...

Do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wpływa coraz więcej wniosków o przyznanie odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzęta łowne, głównie dziki.
I tak większość wniosków dotyczy kolizji drogowych ze zwierzętami lub szkód wyrządzonych przez dziki w ogródkach działkowych lub przydomowych np. zniszczonej siatki, płotu czy wyrwanych drzewek. I choć ustawa określa, że administrację w zakresie łowiectwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, sprawuje samorząd województwa, to zapisy dotyczące odpowiedzialności za szkody są bardzo precyzyjne.

Ustawa przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne wyłącznie w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Odszkodowania z tego tytułu wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa, dokonując jednocześnie oględzin i szacowania szkód. Zniszczenia ogródków nie wchodzą więc w zakres odpowiedzialności samorządu województwa.

Obecnie trwają też prace nad opracowaniem i zaktualizowaniem rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa śląskiego i weryfikacją opisów przebiegu ich granic. Dotychczasowy podział na obwody łowieckie został opracowany przez wojewodę w 2001r. Od tego czasu nastąpiły jednak zmiany na terenach poszczególnych obwodów, wynikające m.in. z postępującej urbanizacji, rozbudowy infrastruktury drogowej (np. budowa autostrady A1), zabudowy terenów rolnych czy leśnych. Zmianie uległy również uwarunkowania dla prowadzenia i zapewnienia właściwej gospodarki łowieckiej na obszarach poszczególnych obwodów.

„W naszym odczuciu ta zmiana jest konieczna i niezbędna. Obowiązujące rozporządzenie ma już dziesięć lat, a w tym okresie zmieniły się realia funkcjonowania obwodów łowieckich. Poza tym stare rozporządzenie ma kilka błędów, a załączone do niego mapy są dokumentem jak na obecne czasy i możliwości mało precyzyjnym" - powiedział Mariusz Miśka, Instruktor Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach.

Opracowanie podziału na obwody łowieckie, a także zmiany ich granic poprzedzone zostaną przeprowadzeniem weryfikacji i aktualizacji obwodów. Wynikiem tych prac będą dokumenty (mapy, rejestr powierzchniowy obwodów), które zostaną zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Polski Związek Łowiecki i Śląską Izbę Rolniczą. Sejmik Województwa podejmie ostateczną decyzję w sprawie dokonania podziału województwa na obwody łowieckie oraz zmiany ich granic.

Administrację w kwestii łowiectwa sprawuje samorząd województwa. Kompetencje w tym zakresie zostały przekazane 1 stycznia 2006r. Poszczególne zadania wynikające z ustawy i rozporządzeń dotyczących gospodarki łowieckiej realizowane są przez marszałka, zarząd oraz sejmik województwa.

Zakres prowadzonych spraw obejmuje m.in.: prowadzenie rejestru organizatorów polowań, przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzgodnienia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, przygotowanie projektów uchwał sejmiku dotyczących podziału obszaru województwa na obszary łowieckie i zmiany ich granic, czy prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.