PARTNER PORTALU
  • BGK

Klastry energii szansą na rozwój elektromobilności i terenów wiejskich

  • Katarzyna Tyczko    25 lipca 2017 - 17:44
Klastry energii szansą na rozwój elektromobilności i terenów wiejskich
Klastry energii mają potencjał dostarczania energii na potrzeby zasilania samochodów elektrycznych w skali lokalnej (fot.mat.pras.)

Klastry energii mają szansę stać się ważnym elementem polskiej gospodarki i to zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym, wspierając szczególnie rozwój obszarów wiejskich oraz elektromobilności.
• Energetyka rozproszona to jeden z widocznych w ostatnich latach trendów światowej gospodarki.

• Umożliwia on efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym.

• Zgodnie z szacunkami ekspertów źródła te mogą stanowić cenne uzupełnienie dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych.

Klastry energii stają się elementem, który zyskuje na znaczeniu w energetyce rozproszonej i cieszy się coraz większym zainteresowaniem w kręgach politycznych, w szczególności w kontekście deklarowanego przez polski rząd oraz sektor motoryzacji dynamicznego rozwoju elektromobilności. Także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje jako jedno z głównych wyzwań rozwojowych Polski zapewnienie stabilnych i optymalnie dostosowanych do potrzeb odbiorców dostaw energii.

Utworzenie klastrów energii to także odpowiedź na wyzwania i cele Unii Europejskiej w tym obszarze: dążenie do utrzymania wzrostu gospodarczego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną oraz konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki, jak również zgodność z celami zawartymi w pakiecie propozycji dyrektyw i regulacji pn.: ”Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, czyli jak wyzwolić potencjał wzrostu Europy” (tzw. „Pakiet zimowy”), który rozpoczyna nowy rozdział w budowie europejskiej gospodarki po roku 2020.

Przed Polską, ale także i przed pozostałą częścią Europy pojawiają się poważne wyzwania dla sektora energetycznego takie jak m.in.: wyeksploatowana infrastruktura, wyzwania związane z ochroną środowiska oraz wzrost zagrożeń blackoutami.

Jak założyć i jak działają klastry?

Klastry energii to porozumienia cywilnoprawne, skupiające działające lokalnie podmioty zajmujące się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz energii elektrycznej w transporcie (paliw).

W polskim porządku prawnym klastry energii są uregulowane w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W skład klastrów energii mogą wchodzić osoby fizyczne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe. Do reprezentowania klastrów uprawnieni są koordynatorzy klastra – dowolni członkowie klastra energii lub specjalnie powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja itp., którzy muszą posiadać odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii.

Klastry energii stanowią nowy element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz posiadają autonomię, umożliwiającą bilansowanie lokalne popytu z produkowaną energią.

Forma funkcjonowania klastra jest na tyle elastyczna, że pozwala uczestnikom budować zindywidualizowane modele biznesowe oraz optymalnie dostosować formę prawną jego działalności. Członkowie klastra, prowadzący nadal własną działalność na terenie klastra wytwarzają wartość dodaną dla lokalnej społeczności poprzez współpracę we wspólnie zidentyfikowanych obszarach.

Cele i zasięg klastrów energii

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej, co w konsekwencji powinno doprowadzić do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zachowaniu efektywności ekonomicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju, również społecznego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.