PARTNER PORTALU
  • BGK

Można sięgnąć po dofinansowanie na usuwanie odpadów

  • pt    5 sierpnia 2015 - 13:34
Można sięgnąć po dofinansowanie na usuwanie odpadów

NFOŚiGW dofinansuje usuwanie szkodliwych materiałów

Na usunięcie odpadów, zagrażających nieodwracalnym szkodom w środowisku oraz życiu lub zdrowiu ludzi, można wziąć dofinansowanie. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy nabór wniosków.
Samorządy i  przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych czy magazynowanych odpadów.

Odpowiadając na zgłaszane problemy jednostek samorządu terytorialnego, NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach zmienionego Programu Priorytetowego 2.2. Ochrona powierzchni ziemi. Budżet programu opiewa na ponad 200 mln zł. Wnioski będzie można składać w trybie ciągłym.

- Samorządy często czują się bezradne wobec podmiotu, który unika usunięcia skutków swojej działalności. Narodowy Fundusz oddaje do ich dyspozycji nowy instrument. W ramach rozszerzonej oferty umożliwiamy wsparcie usuwania i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i grożą nieodwracalnymi szkodami w środowisku – mówi Jerzy Swatoń, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW.

Takim przedsięwzięciom dedykowana jest część 4) Programu Priorytetowego 2.2. Ochrona powierzchni ziemi Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi.

Dotacje i pożyczki

Wsparcie NFOŚiGW ma na celu udzielenie doraźnej pomocy w sytuacjach stwierdzonego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub groźby wystąpienia nieodwracalnych szkód w środowisku.  

Możliwa dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć, realizowanych na terenach, będących ich własnością lub Skarbu Państwa. W przypadku akcji ratowniczo – gaśniczych wsparcie dodatkowo może sięgnąć 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Pożyczki NFOŚiGW kierowane są do szerokiego grona beneficjentów. Dofinansowanie w tej formie może wynosić do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, przy oprocentowaniu zmiennym  (WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2 proc. w skali roku).

Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu do 30 proc wypłaconej kwoty pożyczki, nie więcej niż  5 mln zł. Przy zastosowaniu umorzeń uwzględniane będą przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

-   W miejsce podmiotu wyrządzającego szkodę mogą działać władze samorządowe lub za pośrednictwem osoby trzeciej, jednak podmiot zobowiązany musi zwrócić poniesione koszty. Wynika to z zasady „zanieczyszczający płaci”, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady – zaznacza Jerzy Swatoń.

Na przedsięwzięcia realizowane w trybie wykonania zastępczego Narodowy Fundusz udziela pożyczek do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie wynosi 0,1 proc. w skali roku z możliwym umorzeniem dochodzącym nawet do 50 proc. wypłaconej kwoty, pomniejszonej o kwotę odzyskaną od zobowiązanego podmiotu.

Ekologiczne bomby

Kwalifikowane do dofinansowania będą  koszty związane z usuwaniem odpadów, jak:  zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi.

Dofinansowane zostaną także działania naprawcze lub remediacja powierzchni ziemi – usunięcie zanieczyszczeń z gleby, ziemi i wód gruntowych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji powodujących ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2015-08-06 20:53:59

    Pomagamy pozyskać finansowanie, w tym dotacje unijne: artmetic.pl