PARTNER PORTALU
  • BGK

Natura 2000 nie wstrzymuje rozwoju gmin

  • GK    2 lutego 2012 - 09:45
Natura 2000 nie wstrzymuje rozwoju gmin

Sieć obszarów chronionych Natura 2000 nie wstrzymuje rozwoju gmin, tylko modyfikuje proces realizacji w nich inwestycji – twierdzi Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
Według posła Łukasza Borowiaka możliwości aktywnego wykorzystania terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody do celów rozwoju gospodarczego są znacznie zmniejszone. „Spadają dochody gminy, czego efektem jest znaczne zmniejszenie realizacji zadań samorządowych” – uważa poseł Borowiak.

Wiceminister, odpowiadając na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie dodatkowych przywilejów dla gmin posiadających obszary objęte formami ochrony przyrody przyznał, że wyznaczenie obszaru Natura 2000 wymusza realizowanie inwestycji przy najmniejszej ingerencji w środowisko i zminimalizowaniu oddziaływania na nie, a jednocześnie zobowiązuje do dokonania kompensacji środowiskowej, czyli odtworzenia komponentu środowiska w innym miejscu. Dlatego, według wiceministra, sieć Natura 2000 nie powinna być postrzegana jako przeszkoda w rozwoju publicznych usług i infrastruktury.

– Walory przyrodnicze obszarów objętych siecią stanowią szansę na rozwój wielu dziedzin gospodarki i powstanie nowych miejsc pracy przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju – twierdzi wiceminister.

Podkreśla jednocześnie, że w celu zrekompensowania kosztów działań prowadzonych na rzecz ochrony walorów przyrodniczych na obszarach wiejskich oraz utraconych korzyści, z tym związanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, wdrażane są programy rolnośrodowiskowe. O kryteriach i warunkach dofinansowania inwestycji proekologicznych prowadzonych na obszarach Natura 2000 instytucje wdrażające poszczególne programy, takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, urzędy marszałkowskie itd., dokładnie informują potencjalnych beneficjentów.

Wiceminister przyznał, że obecnie przygotowywane są założenia finansowania sieci Natura 2000 w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. W dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko”, w którym minister środowiska pełni funkcję jednej z instytucji pośredniczących, stosowane są mechanizmy nawiązujące do ustanowienia obszarów szczególnej ochrony, pozwalające na przyznanie wnioskom o dofinansowanie wyższej liczby punktów w ramach wybranych działań.

Także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera na specjalnych zasadach gminy, w granicach których ustanowione zostały obszary szczególnej ochrony przyrody. Obecnie odbywa się to w ramach wdrażanego od 2010 r. programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo”. Ponieważ jednak dotychczasowe działania są ograniczone do wybranych lokalizacji, narodowy fundusz deklaruje podjęcie prac na rzecz przygotowania i ustanowienia ogólnych zasad stosowania preferencji i udogodnień w ubieganiu się o dofinansowanie dla gmin, których znaczne obszary objęte są różnymi formami ochrony przyrody, w tym w ramach sieci Natura 2000.

Podstawą do wdrożenia nowych, preferencyjnych zasad byłyby wdrażane obecnie przez narodowy fundusz programy priorytetowe skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze tworzenia systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, zbiórki i zagospodarowania odpadów a także adresowanego m.in. do osób fizycznych programu „Dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Wiceminister dodał, że również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu analizuje możliwość wprowadzenia dodatkowych postanowień umożliwiających stosowanie preferencyjnych wskaźników dofinansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska na terenie gmin, które są objęte szczególnymi formami ochrony przyrody w znacznym stopniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Roxanna, 2012-02-06 11:24:02

    Dzięki takim, zaślepionym nachłapaniem sie manony kosztem niszczonej przyrody, posłom "borowiakom" nasz kraj zmienia się w betonowo-asfaltowo pustynię, a powietrze - w wypełnione kadmem, ołowiem i rtęcią komory gazowe. Kiedy wreszcie sejm, senat i inne decydenckie instytucje będą zamknię...te dla cwanych typów chcących sie bogacić kosztem niszczenia przyrody czyli ludzi???  rozwiń