NIK: Program oczyszczania kraju z azbestu wymaga pilnych zmian

• Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nie spełnia swojej roli.
• Mimo stworzenia ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa, tempo usuwania azbestu jest znikome, a jego ilość wciąż pozostaje niewiadomą, gdyż wciąż nie ma pełnej inwentaryzacji jego zasobów - ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
• Izba postuluje zmianę założeń Programu i jego urealnienie, tak aby w pierwszej kolejności finansować usuwanie azbestu najbardziej szkodliwego dla zdrowia i życia ludzi.
NIK: Program oczyszczania kraju z azbestu wymaga pilnych zmian
Ministerstwo Gospodarki wciąż nie ma danych dotyczących rzeczywistej ilości azbestu (fot.nik.gov.pl)

Jak przypomina Najwyższa Izba Kontroli, Polska jest jedynym krajem w Europie, który przyjął plan działania na rzecz kraju wolnego od azbestu. Zdaniem ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy wyroby azbestowe nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska gdy są w dobrym stanie, nieuszkodzone i nieskorodowane. Niebezpieczeństwo uwalniania się do środowiska włókien azbestu zwiększa się w momencie uszkodzenia struktury wyrobu lub w chwili jego nieumiejętnego usuwania.

Problem nr 1: ślimacze tempo

Głównym problemem jest zbyt wolne tempo usuwania azbestu oraz brak pełnych danych o ilości azbestu, który należy usunąć.

Od roku 2003 (kiedy Program wszedł w życie) usunięto zaledwie 6,6 proc. proc. zawierających go wyrobów, wydając przy tym ponad 43 proc. środków przeznaczonych na cały okres programowania. Jeśli to tempo zostanie utrzymane, azbest w Polsce będzie obecny jeszcze przez 196 lat. NIK zaznacza, że w obliczeniach tych uwzględniono jedynie ilości azbestu wprowadzone do Bazy Azbestowej, która - jak wykazała kontrola - jest niepełna i nie obejmuje wszystkich wyrobów azbestowych, które wymagają usunięcia.

Ministerstwo Gospodarki bowiem wciąż nie ma danych dotyczących rzeczywistej ilości azbestu. W momencie tworzenia Programu oszacowano jego ilość na 14,5 mln ton, a do końca 2012 roku miała powstać Baza Azbestowa, zawierająca pełne dane o rzeczywistej ilości wyrobów do usunięcia. Jednak do 30 października 2015 roku do bazy wprowadzono zaledwie 5,3 mln ton, czyli niespełna 37 proc.

Do tej pory nie ma także rzetelnej wiedzy o lokalizacji i stanie technicznym wyrobów zawierających azbest. Według tych cząstkowych danych najwięcej azbestu pozostającego do unieszkodliwienia pozostało w województwach mazowieckim, lubelskim i łódzkim.

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych z Bazy Azbestowej
Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych z Bazy Azbestowej

Ministerstwo Gospodarki w latach 2009-2014 przeznaczyło środki finansowe w wysokości 14,3 mln zł na dofinansowanie lokalnych programów inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Jednak wydatki te nie przyniosły spodziewanych efektów. Elektroniczny System Informacji Przestrzennej nie spełnia swojej podstawowej funkcji, jaką miała być koordynacja i monitorowanie realizacji Programu. Nie osiągnięto żadnych z założonych w Programie wskaźników dotyczących tempa usuwania azbestu.

Problem nr 2: rozproszenie kompetencji i obowiązków

Realizację Programu utrudnia rozproszenie obowiązków, zadań i kompetencji w wielu aktach prawa oraz niejednolite definicje pojęć (lub ich brak). W efekcie zarówno właściciele terenów, na których znajduje się azbest, jak i organy administracji publicznej mają wątpliwości, co należy do ich obowiązków i w jaki sposób mają się z nich wywiązać. Ponadto charakter Programu, którego postanowienia nie mają mocy obowiązującej w stosunku do samorządów, nie pozwala osiągnąć zamierzonych w nim efektów. Zdaniem NIK, obowiązki wszystkich uczestników Programu powinny być jasno i precyzyjnie określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

dożyli pociechy, że niepalne pokrycie zastąpiło strzechy. Teraz państwo, co dało, usunąć pomoże wszystkim, dla ich zdrowia. A bogatych racje: uzyskać dotacje na modernizacje. Tak się pozbądź płytek, dopełniając nakazów, jeśli to zabytek.

byłysPZP, 2016-06-22 11:17:51 odpowiedz

Żydowski refren dla Polski! Słyszę go od 30 lat!

glaertes1, 2016-06-17 11:06:01 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE