PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa perspektywa programu „Natura 2000”

  • GK    17 maja 2012 - 11:29
Nowa perspektywa programu „Natura 2000”

Zapewnienie odpowiedniego finansowania tzw. gmin naturowych jest priorytetem unijnej perspektywy 2014 – 2020 i ma dużą szansę na realizację – mówi wiceminister środowiska, Janusz Zaleski.
W listopadzie 2011 r. powstała grupa robocza ds. opracowania Priorytetowych Ram Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000" na lata 2014 – 2020. Prace grupy mają potrwać do końca 2012 r., natomiast etap negocjacji tego dokumentu z Komisją Europejską przewidziano na pierwszy kwartał 2012 r.

Czytaj też: Skoro są strefy ekonomiczne, powinny powstać strefy ekologiczne

Nowa perspektywa finansowa przewiduje wzmocnienie istniejącego systemu wsparcia poprzez wdrożenie nowych instrumentów finansowych, takich jak płatności za usługi ekosystemowe, offseting różnorodności biologicznej oraz związana z tym tzw. bankowość siedlisk.

Janusz Zaleski poinformował, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamierza promować wprowadzenie w Polsce podobnych instrumentów, w celu zwiększenia możliwości finansowania rozwoju lokalnych społeczności w zgodzie z wymogami ochrony na obszarach „Natura 2000”.

Czytaj też: Subwencja ekologiczna za parki narodowe

– Bardzo wiele zależy od aktywności samorządów, ukierunkowanej na efektywne poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy na prowadzenie zaplanowanych inwestycji, w tym również aktywności podczas rozmów na szczeblu rządowym dotyczących wykorzystania środków pomocowych z UE – twierdzi wiceminister.

Czytaj też: Wierutne kłamstwo o samorządowej ochronie przyrody

Dodaje jednocześnie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza w najbliższej przyszłości stworzyć ogólne zasady stosowania preferencji i udogodnień w ubieganiu się o dofinansowanie dla gmin, których znaczne obszary objęte są różnymi formami ochrony przyrody.

Podstawą do wdrożenia nowych, preferencyjnych zasad będą realizowane obecnie przez NFOŚiGW programy priorytetowe skierowane do jednostek samorządu terytorialnego.

<!-- pagebreak //-->

Obejmują: przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów, zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych, rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi, usuwanie wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Do tej grupy działań wiceminister zaliczył również współfinansowanie II osi priorytetowej programu infrastruktura i środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, zagospodarowanie osadów ściekowych oraz współfinansowanie I osi priorytetowej programu infrastruktura i środowisko – gospodarka wodno-ściekowa.

Dodał, że tę ofertę pomocy dla gmin uzupełnia program dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Przypomniał, że wielkość środków oraz sposób ich rozdysponowania zostaną określone w nowych programach operacyjnych.

– W związku z tym resort środowiska oczekuje, że samorządy aktywnie poprą na etapie planowania programów operacyjnych ich założenia, zakładające zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na wsparcie obszarów „Natura 2000” – oświadczył wiceminister.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.