PARTNER PORTALU
  • BGK

PCB odpadami niebezpiecznymi - czas na kary

  • mos.gov.pl    3 stycznia 2011 - 12:37

Minął ostateczny termin usunięcia i unieszkodliwienia niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska PCB, czyli polichlorowanych bifenyli. Za ich nieusunięcie grozi teraz grzywna albo areszt.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, narzucająca ograniczenia dotyczące urządzeń zawierających PCB, została transponowana do polskiego prawa w 2001 r. Własnie dobiegł końca dziewięcioletni okres przejściowy na realizację obowiązku usunięcia i unieszkodliwienia wszystkich zasobów PCB, które automatycznie zostały zakwalifikowane jako odpady.

Oznacza to, że w stosunku do PCB zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o odpadach i wynikające z nich sankcje egzekwowane przez organy administracji publicznej (wobec posiadaczy przedmiotowych odpadów, którzy nie zapewnili usunięcia i unieszkodliwienia PCB i urządzeń, które je zawierają). Do najważniejszych sankcji należy możliwość nałożenia kary aresztu, grzywny albo ograniczenia wolności, a także możliwość nałożenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na posiadacza PCB lub urządzeń zawierających PCB (w trybie art. 34 ustawy o odpadach) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów, wskazując sposób wykonania tej decyzji. W przypadku magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym mogą być również nałożone przez marszałka województwa opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska.

PCB to wyjątkowo odporne chemicznie ciecze, które nie ulegają spalaniu i słabo przewodzą prąd. Dzięki tym właściwościom znalazły liczne zastosowania jako główne składniki olejów elektroizolacyjnych wykorzystywanych do napełniania transformatorów, kondensatorów, a także jako płyny hydrauliczne, smary odporne na wysoką temperaturę, do wyrobu opakowań, jako składniki farb drukarskich, dodatki w preparatach owadobójczych, czy jako dodatki do klejów i tworzyw sztucznych. Wielkość światowej produkcji PCB nie jest dokładnie znana. Przyjmuje się szacunkowo, że w latach 1950-1970, wynosiła 100 tys. ton rocznie.

W latach 70-tych XX wieku odkryto szkodliwe właściwości PCB. Związki te mają silne własności rakotwórcze (mogą wywoływać nowotwory, przyczyniają się do powstawania chorób układu immunologicznego i nerwowego, uszkodzenia wątroby, a także do bezpłodności oraz uszkodzeń płodu u kobiet w ciąży). Stwierdzono także, że w środowisku naturalnym ulegają bardzo powolnemu rozkładowi, któremu towarzyszy wydzielanie się związków pochodnych o własnościach zbliżonych do dioksyn, które powodują bardzo trudne do usunięcia skażenie gleby i wody.

Usunięcie lub oczyszczenie urządzeń zawierających PCB należy zlecić wyspecjalizowanym firmom, które posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. PCB powinno być przede wszystkim unieszkodliwiane poprzez spalanie w spalarniach odpadów. Obecnie na terenie kraju znajduje się jedna instalacja do dekontaminacji transformatorów. Oleje i ciecze zawierające PCB unieszkodliwiane są metodą termicznego przekształcania w 2 instalacjach. Kondensatory, w ramach usług oferowanych przez niektóre polskie firmy, unieszkodliwia się za granicą.

Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane PCB, zgodnie z prawem, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami i urządzeniami zawierającymi te substancje.

Czytaj też: 

Chcą uwolnić Mazowsze od PCB

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • PCB , 2011-01-03 18:55:17

    Istnieje polska technologia utylizacji PCB w 99,5%. Czy ktos jej potrzebuje ? pcb@geprex.com