PARTNER PORTALU
  • BGK

Porządkowanie gospodarki wodnej rozpoczęte

  • GK    7 sierpnia 2013 - 14:49
Porządkowanie gospodarki wodnej rozpoczęte

Rozdrobnienie kompetencji w administrowaniu gospodarką wodną na wiele jednostek skutkuje brakiem jednoznacznej odpowiedzialności za utrzymanie i inwestycje. Dlatego Ministerstwo Środowiska zaczyna reformowanie gospodarki wodnej.
- Na początek porządkujemy i zbieramy w jeden strategiczny dokument wszystkie działania sektorowe dotyczycące wody, a prowadzone przez różne resorty - mówi minister środowiska Marcin Korolec.

- Woda nie zna podziału na sektory, płynie tak, jak chce tego natura, dlatego musimy przygotować jednolite dokumenty dla każdego dorzecza - tzw. masterplany - dodaje Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska.

Masterplany będą gotowe

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawcy masterplanów. Dokumenty te będą gotowe i zatwierdzone przez Radę Ministrów do końca sierpnia 2014 roku.

Masterplany są to dokumenty przejściowe, scalające i zbierające strategie sektorowe dotyczące dorzeczy w jednym miejscu i jednocześnie przygotowujące wprowadzenie Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy.

Masterplany zbiorą w jednym miejscu projekty inwestycyjne ingerujące w wody, a do tej pory rozproszone po wielu programach sektorowych, takie jak np. programy ochrony przeciw powodziowej Górnej Wisły, czy Wisły Środkowej, także projekty transportowe oddziałujące na stan wód, inwestycje realizowane w ramach RPO przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Projekty te poddane zostaną usystematyzowanej analizie pod kątem ich wpływu na stan wód i środowiska, w tym także ocenione zostanie czy i jak te projekty realizują cele wynikające z ramowej dyrektywy wodnej.

Jednym z efektów przygotowania masterplanów będzie wykaz inwestycji ingerujących znacząco w środowiska, ale koniecznych do realizacji ze względu na nadrzędny interes społeczny. Takie inwestycje to inwestycje mające np. zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią a nie mające realnej do zrealizowania alternatywy.

Masterplany nie będą jednak zawierały wszystkich zadań związanych z gospodarowaniem wodami. Dlatego nie można ich uznać za dokumenty zastępujące PGW. Ograniczenie takie jest konieczne, aby dokumenty te mogły powstać szybko i spełnić swoje zadanie.

Wspólna polityka wodna

Wspólną politykę wodną UE opisuje ramowa dyrektywa wodna, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, posługując się odpowiednim, powtarzalnym cyklem planistycznym.

Dlatego co pięć lat będą aktualizowane strategie gospodarowania wodami w dorzeczach. Polska została zobowiązana do przygotowania takich dokumentów, Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach do końca 2015 roku. Na okres przejściowy, w porozumieniu z Komisją Europejską, KZGW przygotowuje dokumenty - masterplany.

Wspólna polityka wodna Unii Europejskiej wyznaczyła krajom członkowskim cel, jakim jest dobry stan wód na naszym kontynencie do 2015 r. Cel ten wprost wynika z zasady zrównoważonego rozwoju i w szczegółach dotyczy sześciu obszarów:

- zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu

- promowania zrównoważonego korzystania z wód

- ochrony wód i ekosystemów pozostających w dobrym stanie

- poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka

- zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych

- zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

W naszym kraju wszystkie działania mające na celu realizowanie celu strategicznego w sześciu obszarach będą opisane w Planie Gospodarowania Wodami. Dodatkowo działania, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia dobrego stanu wód znajdą swoje miejsce w programie wodno-środowiskowym kraju.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.