PARTNER PORTALU
  • BGK

Program ochrony środowiska dla woj. śląskiego do 2024 r.

  • pt    31 sierpnia 2015 - 19:28
Program ochrony środowiska dla woj. śląskiego do 2024 r.
Sejmik uchwalił Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019

Sejmik Województwa Śląskiego 31 sierpnia br. uchwalił „Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”




Program jest odpowiedzią na wyzwania ochrony środowiska, jakie powstają w warunkach obecnego rozwoju gospodarki określanej jako innowacyjna.

Główne problemy środowiska

- Do głównych problemów środowiskowych Program zalicza: jakość powietrza, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenie gleb, uciążliwość hałasu komunikacyjnego oraz gospodarkę odpadami. Pomiary jakości powietrza realizowane przez WIOŚ w Katowicach wykazują przekroczenia norm zanieczyszczeń takich jak pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 i benzo(a)piren. Na tę sytuację wpływ mają głównie niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w mniejszym stopniu transport samochodowy (rozbudowana sieć dróg i duże natężenie ruchu) oraz emisja przemysłowa - przekonuje śląski samorząd.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej stwierdza się, że nadal występują tereny na których brak jest kanalizacji ściekowej. Zgodnie z planami aglomeracji zostaną skanalizowane.

Zagrożenie dla gleb jest spowodowane wieloletnią działalnością górnictwa węgla kamiennego i innych gałęzi przemysłu oraz rozwojem sieci komunikacyjnej, a także intensywną urbanizacją.

Tereny charakteryzujące się najwyższymi stężeniami zanieczyszczeń gleb występują w Metropolii Górnośląskiej, Zawierciu, Ogrodzieńcu i Łazach, w powiecie będzińskim, w większości miast powiatu tarnogórskiego, mikołowskiego, Jastrzębiu-Zdroju oraz Częstochowie i kilku gminach jurajskich.

Problemem są przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Wiąże się to z rozbudowaną siecią infrastrukturalną województwa, licznymi drogami szybkiego ruchu i liniami kolejowymi.

Jak poprawić stan środowiska

Poprawę stanu środowiska można będzie osiągnąć realizując zadania związane m.in. z ochroną powietrza, prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej, zasobami wodnymi, odpadami oraz zasobami naturalnymi. Realizowane będą także działania związane z przekształcaniem terenów poprzemysłowych oraz ograniczeniem skutków hałasu.

Program zakłada m.in. wdrażanie programów związanych z zachęcaniem do inwestowania w nowoczesne technologie redukujące zanieczyszczanie środowiska oraz mające na celu efektywne wykorzystanie odnawialnej energii. Proponuje się prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W realizację Programu Ochrony Środowiska mają być włączone samorządy lokalne, instytucje i jednostki budżetowe zajmujące się ochroną środowiska, przedsiębiorstwa, środowiska naukowe, spółdzielnie oraz mieszkańcy.

27 mld do wydania

Według szacunków wdrożenie Programu w skali województwa może kosztować łącznie ok. 27 mld zł. Pieniądze na realizację zadań mają pochodzić z budżetów własnych podmiotów zaangażowanych w ochronę środowiska, budżetu państwa, funduszy unijnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytów bankowych.

W ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld środków z UE. W ramach tej puli najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld euro), którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Dla porównania w latach 2007-2013 na ten program przeznaczono 37,6 mld euro, z czego wkład unijny był na poziomie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. Obok dotacji przyznawanych z funduszy unijnych tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty będą udzielane w większym stopniu niż w poprzedniej perspektywie.

Ważnym źródłem unijnych środków na ochronę środowiska w województwie śląskim będzie również Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

Planowana wysokość środków unijnych w latach 2014-2020 w RPO wynosi około 3,5 mld zł, z czego na projekty związane z ochroną środowiska planuje się wydatkować ok. 952 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (1)

  • Mariusz , 2015-09-20 15:19:41

    Witam a konkretnie kiedy mogę spodziewać się dofinansowania dla mojego domu? Na ekologiczne solary piece pompy ciepła.