Recykling opakowań uszczelniony

Rząd zaproponował przepisy uszczelniające system gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Dzięki nowym regulacjom ma się zwiększyć liczba przedsiębiorców wywiązujących się z obowiązku recyklingu i odzysku.
 Recykling opakowań uszczelniony
Mniej odpadów opakowaniowych powinno trafiać na składowiska. W rezultacie stan środowiska naturalnego w Polsce ma się systematycznie poprawiać. Szczegółowe rozwiązania znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Projekt ustawy zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących recykling (lub inny niż recykling proces odzysku), eksportujących odpady opakowaniowe; dokonujących wenątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych oraz będących organizacjami odzysku opakowań.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Dane w nim zawarte będą jawne i dostępne – w siedzibie urzędu marszałkowskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Proponuje się również, aby organizacje odzysku opakowań uwzględniały w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu, do końca 2020 r. i latach kolejnych, co najmniej 50 proc. odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Zaproponowane rozwiązanie wpłynie pozytywnie na rozwój selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych i przyczyni się do wypełnienia zobowiązań unijnych przez Polskę. Organizacje odzysku opakowań zobowiązano również do przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 proc. swoich przychodów, pochodzących z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ten cel będą musiały być udokumentowane.

Nowe regulacje zwalniają natomiast z obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu niewielkie masy opakowań (do 1000 kg), co powinno ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE