PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozporządzenia śmieciowe na finiszu

  • GK    17 listopada 2011 - 09:26
Rozporządzenia śmieciowe na finiszu

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Środowiska ma jeszcze tylko półtora miesiąca na wydanie rozporządzeń do tzw. ustawy śmieciowej.
Na razie resort opublikował na swoich stronach cztery z sześciu, które ministerstwo musi wydać obligatoryjnie. Dwa kolejne – jeżeli uzna to za konieczne.

Czytaj też: Ważne terminy dla ustawy śmieciowej 

1. Rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi określa m.in. wzory sprawozdań, sporządzanych przez:
– podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który przedkłada sprawozdanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
– podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przedkłada sprawozdanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
– wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przedkłada sprawozdanie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
– marszałka województwa, który przedkłada sprawozdanie ministrowi właściwemu ds. środowiska.

Czytaj też: Kto wybiera instalacje, do której mają być kierowane odpady komunalne

2. Projekt rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami określa poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach do 31 grudnia 2020 r., a także sposób obliczania tych poziomów.

3. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych prcyzuje szczegółowy sposób określania przez radę gminy wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodplywowych i transoport nieczystości ciekłych.

4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wprowadz m.in. obowiązek posiadania w pojazdach odbierających odpady systemu nawigacji satelitarnej, co ma ograniczyć zbędne trasy pojazdów i ułatwić gminom monitorowania sposobu postępowania z odpadami. Dokument wprowadza też wymóg usytuowania bazy transportowej na terenie gminy, z której pobierane są odpady lub w odległości nie większej niż 80 km od granicy tej gminy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.