PARTNER PORTALU
  • BGK

Śmieciowe obowiązki gmin

  • GK/mos.gov.pl    9 listopada 2011 - 09:07
Śmieciowe obowiązki gmin

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogranicza możliwości wyboru wykonawcy na wykonanie zadań własnych gminy.
Według interpretacji Ministerstwa Środowiska ograniczenia te obejmują budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a także odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c.

Czytaj też: Przetarg obowiązkiem gminy

Chodzi o właścicieli nieruchomości, na których ktoś mieszka, oraz o właścicieli nieruchomości, na których nikt nie mieszka, lecz powstają na nich odpady komunalne.

Czytaj też: Kto wybiera instalacje, do której mają być kierowane odpady komunalne 

W pierwszym wypadku przepis art. 3a. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza alternatywnie wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wyboru tego można dokonać przy zastosowanie jednej z trzech procedur. Pierwsza zakłada przeprowadzenie przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych).

Druga polega na wyborze tego podmiotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).

Trzecia to wybór podmiotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

Gminy mogą przeprowadzić przetarg lub postępowanie w celu wyboru koncesjonariusza lub partnera prywatnego na wszystkie trzy lub dwa etapy łącznie lub na każdy z nich oddzielnie.

Należy zauważyć, że podział na utrzymanie i na eksploatację byłby dosyć dziwny i sztuczny, wydaje się, że te działania powinny być traktowane łącznie, bo zachodzą też jednocześnie i są ze sobą ściśle związane.

Przy wyborze podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych gmina bezwzględnie w pierwszej kolejności musi zastosować jeden ze wskazanych trybów. Gdy ich zastosowanie nie doprowadzi do wyłonienia wykonawcy, następuje przejście do stosowania zasad ogólnych, tj. ustawy o gospodarce komunalnej.

Według Ministerstwa Środowiska gmina nie musi stosować powyższej procedury wyłaniania wykonawcy do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w dwóch przypadkach.

Pierwszy obejmuje sytuację, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza. Wtedy gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Drugi dotyczy sytuacji, gdy instalacja taka przed wejściem w życie ustawy otrzymała już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.