PARTNER PORTALU
  • BGK

Środowisko w gminach pod lupą NIK

  • GK    5 stycznia 2012 - 13:39
Środowisko w gminach pod lupą NIK

Burmistrz nie powinien przekazywać innym organom administracji publicznej błędnych i nierzetelnych danych o odpadach, bo to zaburza monitoring krajowego programu gospodarki odpadami.
Taki m.in. wniosek wynika z kontroli zarządzania środowiskiem w gminach, jaką przeprowadził Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli.

W Urzędzie Gminy Izabelin NIK stwierdziła m.in., że plan gospodarki odpadami nie zawierał harmonogramu realizacji przedsięwzięć oraz, że został przyjęty z pominięciem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast w programie ochrony środowiska ujęto zadania nienależące do kompetencji gminy, za których realizację gmina nie mogła być odpowiedzialna. W obu dokumentach, według izby, nie wskazywano też wskaźników/mierników realizacji celów strategicznych, co utrudniało dokonanie oceny ich wdrożenia. W dodatku dokumenty te, choć opracowane w latach 2004-2005, nie były aktualizowane.

Jednocześnie kontrolerzy odnotowali, że – z zadań zawartych w planie gospodarki odpadami – gmina zrealizowała selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, osiągając wzrost ilości odpadów posegregowanych z 1175,5 t w 2008 r. do 1549,4 t w 2009 r. oraz selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Ponadto w 2009 r. zlikwidowano 3 dzikie wysypiska. W dodatku pracownicy urzędu przeprowadzali kontrole przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie gminy, dotyczące m.in. umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

W gminie Konstancin-Jeziorna NIK miała uwagi do planu gospodarki odpadami, bo nie zrealizowano określonych w nim założeń funkcjonowania systemu monitorowania gospodarki odpadami, który przewidywał przekazanie radzie miejskiej i zarządowi powiatu sprawozdań z realizacji programu w terminie do 31 marca 2007 r., a kolejnego, za lata 2007-2008, do 31 marca 2009 r. Sprawozdanie przygotowane zostało dopiero w marcu 2010 r. i obejmowało lata 2008-2009. W dodatku plan gospodarki odpadami nie był aktualizowany.

NIK stwierdziła, również, że publicznie dostępny wykaz, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko nie był prowadzony na bieżąco i nie zawierał danych o wszystkich dokumentach. W ocenie NIK było to postępowanie nierzetelne, które utrudniało społeczeństwu dostęp do informacji, a tym samym pośrednio możliwość uczestnictwa społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem na terenie gminy.

Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno wykazała, że burmistrz nie sporządził raportu z wykonania programu ochrony środowiska oraz sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. W dodatku burmistrz nie posiadał bieżącej, pełnej wiedzy o liczbie gospodarstw domowych objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na podstawie umów zawartych na ich odbiór. Szacunkowo określono, że umowami objętych było 65 proc. gospodarstw w 2008 r., a w kwietniu 2010 r. 78 proc. Analiza informacji o zawartych i rozwiązanych umowach na wywóz odpadów komunalnych, przekazanych przez losowo wybrane sześć, tj. ok. 10 proc. firm prowadzących na terenie gminy działalność w tym zakresie, wykazała, że pomimo wysyłanych przez pracowników urzędu pism, firmy nie wywiązywały się w pełni z obowiązku comiesięcznego przekazywania informacji burmistrzowi.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • TEOFIL, 2012-01-05 23:20:06

    Prezydenci i burmistrzowie zawsze powinni dbać o środowisko.