Unijna dyrektywa, a gospodarka odpadami komunalnymi

  • Małgorzata Brzóska
  • 25-04-2012
  • drukuj
Po ponad roku od wejścia w życie dyrektywy IED, nie są do końca znane koszty wdrożenia nowych przepisów oraz głębokość zmian krajowego ustawodawstwa, mających zapewnić poprawę stanu środowiska wskutek zmniejszenia emisji.
Unijna dyrektywa, a gospodarka odpadami komunalnymi
24 listopada 2010 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), której celem jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz ich kontroli, a w rezultacie zapewnić poprawę stanu środowiska na skutek zmniejszenia emisji przemysłowych („Nowa Dyrektywa IED").

Podstawowym celem Nowej Dyrektywy IED jest uzyskanie, w ramach całej Unii Europejskiej, jednakowych warunków prowadzenia działalności poprzez ujednolicenie wymogów w zakresie efektywności środowiskowej instalacji przemysłowych. Nowa Dyrektywa IED weszła w życie w dniu 6 stycznia 2011 r., natomiast implementacja poszczególnych postanowień Dyrektywy będzie następowała stopniowo, z tym że kluczowe momenty to 7 stycznia 2013 r., 7 stycznia 2014 r. (tj. zastosowanie wyliczonych w Nowej Dyrektywie IED przepisów wobec instalacji obecnie objętych zintegrowanym podejściem oraz 7 stycznia 2015 r. (tj. zastosowanie Nowej Dyrektywy IED wobec instalacji nowych w systemie zintegrowanego podejścia).

Nowa Dyrektywa IED zastępuje i integruje w jednym akcie prawnym zagadnienia środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania instalacji przemysłowych, które dotychczas uregulowane były aż w siedmiu dyrektywach, tj. w :

- dyrektywie 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,
- dyrektywie 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych instalacji spalania,
- dyrektywie 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
- dyrektywie 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach,
- 3 dyrektywach dotyczących produkcji dwutlenku tytanu (dyrektywa 78/176/EWG, dyrektywa 82/883/EWG oraz dyrektywa 92/112/EWG).

Przytoczone dyrektywy utracą moc prawną dopiero 7 stycznia 2014 r., za wyjątkiem dyrektywy 2001/80/WE, która przestanie obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Pomimo, że to dyrektywa 2008/1/WE IPPC wprowadziła obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, określającego warunki funkcjonowania danej instalacji w oparciu o kryteria najlepszych dostępnych techniki (BAT) z uwzględnieniem specyfiki instalacji, lokalnych warunków środowiskowych oraz warunków techniczno-ekonomicznych, Nowa Dyrektywa IED wyspecyfikowała w Załączniku I nowe rodzaje działalności przemysłowej, które zostaną objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w tym m.in.:

- unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów innych niż niebezpieczne w spalarniach i współspalarniach odpadów o wydajności przekraczającej 3 Mg na godzinę,
- mielenie, mieszanie lub przepakowywanie odpadów niebezpiecznych w instalacjach o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie przed poddaniem ich unieszkodliwianiu lub odzyskowi;
- odzysk lub kombinacja odzysku i unieszkodliwiania, odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 75 ton dziennie z wykorzystaniem następujących działań i z wyłączeniem działań objętych przepisami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych:
o obróbka biologiczna,
o obróbka wstępna odpadów przeznaczonych do spalenia lub współspalenia,
o obróbka żużlu i popiołów
o obróbka w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części;
- czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności przekraczającej 50 ton, z wyjątkiem czasowego magazynowania w oczekiwaniu na zbiórkę w miejscu wytworzenia odpadów.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Uporania się z przepisami potrwa kilka lat a nas zasypia śmieci, kary, oraz zbyt małe/ślamazarne działanie działanie. Kiedy rozwinie się świadomość urzędników?

T. Garlicki odpady@wp.pl, 2012-04-25 21:25:13 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE