PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijna dyrektywa, a gospodarka odpadami komunalnymi

  • Małgorzata Brzóska    25 kwietnia 2012 - 11:50
Unijna dyrektywa, a gospodarka odpadami komunalnymi

Po ponad roku od wejścia w życie dyrektywy IED, nie są do końca znane koszty wdrożenia nowych przepisów oraz głębokość zmian krajowego ustawodawstwa, mających zapewnić poprawę stanu środowiska wskutek zmniejszenia emisji.
24 listopada 2010 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), której celem jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz ich kontroli, a w rezultacie zapewnić poprawę stanu środowiska na skutek zmniejszenia emisji przemysłowych („Nowa Dyrektywa IED").

Podstawowym celem Nowej Dyrektywy IED jest uzyskanie, w ramach całej Unii Europejskiej, jednakowych warunków prowadzenia działalności poprzez ujednolicenie wymogów w zakresie efektywności środowiskowej instalacji przemysłowych. Nowa Dyrektywa IED weszła w życie w dniu 6 stycznia 2011 r., natomiast implementacja poszczególnych postanowień Dyrektywy będzie następowała stopniowo, z tym że kluczowe momenty to 7 stycznia 2013 r., 7 stycznia 2014 r. (tj. zastosowanie wyliczonych w Nowej Dyrektywie IED przepisów wobec instalacji obecnie objętych zintegrowanym podejściem oraz 7 stycznia 2015 r. (tj. zastosowanie Nowej Dyrektywy IED wobec instalacji nowych w systemie zintegrowanego podejścia).

Nowa Dyrektywa IED zastępuje i integruje w jednym akcie prawnym zagadnienia środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania instalacji przemysłowych, które dotychczas uregulowane były aż w siedmiu dyrektywach, tj. w :

- dyrektywie 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,
- dyrektywie 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych instalacji spalania,
- dyrektywie 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów,
- dyrektywie 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach,
- 3 dyrektywach dotyczących produkcji dwutlenku tytanu (dyrektywa 78/176/EWG, dyrektywa 82/883/EWG oraz dyrektywa 92/112/EWG).

Przytoczone dyrektywy utracą moc prawną dopiero 7 stycznia 2014 r., za wyjątkiem dyrektywy 2001/80/WE, która przestanie obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Pomimo, że to dyrektywa 2008/1/WE IPPC wprowadziła obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, określającego warunki funkcjonowania danej instalacji w oparciu o kryteria najlepszych dostępnych techniki (BAT) z uwzględnieniem specyfiki instalacji, lokalnych warunków środowiskowych oraz warunków techniczno-ekonomicznych, Nowa Dyrektywa IED wyspecyfikowała w Załączniku I nowe rodzaje działalności przemysłowej, które zostaną objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w tym m.in.:

- unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów innych niż niebezpieczne w spalarniach i współspalarniach odpadów o wydajności przekraczającej 3 Mg na godzinę,
- mielenie, mieszanie lub przepakowywanie odpadów niebezpiecznych w instalacjach o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie przed poddaniem ich unieszkodliwianiu lub odzyskowi;
- odzysk lub kombinacja odzysku i unieszkodliwiania, odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 75 ton dziennie z wykorzystaniem następujących działań i z wyłączeniem działań objętych przepisami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych:
o obróbka biologiczna,
o obróbka wstępna odpadów przeznaczonych do spalenia lub współspalenia,
o obróbka żużlu i popiołów
o obróbka w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części;
- czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności przekraczającej 50 ton, z wyjątkiem czasowego magazynowania w oczekiwaniu na zbiórkę w miejscu wytworzenia odpadów.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • T. Garlicki odpady@wp.pl, 2012-04-25 21:25:13

    Uporania się z przepisami potrwa kilka lat a nas zasypia śmieci, kary, oraz zbyt małe/ślamazarne działanie działanie. Kiedy rozwinie się świadomość urzędników?