PARTNER PORTALU
  • BGK

Wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej od września

  • AT    26 sierpnia 2013 - 09:20
Wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej od września

Od 2 września do 31 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie przyjmował od samorządów wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej.
Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii. Ma się to odbyć poprzez podniesienie efektywności energetycznej na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza.

Wsparcie może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom - związkom, stowarzyszeniom i porozumieniom jednostek samorządu terytorialnego. Przy 15-proc. wkładzie własnym dofinansowanie obejmie 85 proc. kosztów opracowania planów (działań nieinwestycyjnych).

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy mogą przedstawić w planach gospodarki niskoemisyjnej zakres działań operacyjnych obejmujący 3-4 lata. Przedstawione działania muszą być spójne z wieloletnią prognozą finansową (WPF).

Wsparcie będzie kierowane na:

- opracowanie bądź aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie wykonania go firmie zewnętrznej, bądź wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe);

- stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych;

- szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej;

- informację i promocję dotyczącą udziału dofinansowania PO Infrastruktura i Środowisko w tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

Dobrze przygotowany wniosek o wsparcie finansowe planowania powinien zawierać m.in. uchwałę rady gminy o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej oraz harmonogram realizacji projektu. W przypadku projektu grupowego potrzebne będzie porozumienie regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron, zabezpieczające sprawną realizację projektu.

Budżet konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 wynosi 10 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Dofinansowanie udzielane w ramach działania 9.3 dostępne będzie w całym kraju.

Jak przypomina NFOŚiGW, w nowej perspektywie unijnej akcent zostanie położony na przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 celów tematycznych, określonych w unijnych rozporządzeniach.

Nastąpi wzrost poziomu decentralizacji - niemal 60 proc. funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych będzie regionalnie, zwiększona zostanie też rola zwrotnych mechanizmów finansowych, partnerstwa publiczno-prywatnego, regionalnych specjalizacji oraz polityki miejskiej (m.in. poprzez nowy instrument: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Premiowane będą projekty wspierające innowacyjność oraz te wpływające na dynamikę gospodarki, przynoszące realne korzyści ekonomiczne, a więc przede wszystkim projekty prorozwojowe, m.in. łączące naukę z biznesem.

Głównymi odbiorcami unijnej pomocy pozostaną przedsiębiorcy i samorządy. Nadal wspierana będzie rozbudowa infrastruktury, inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska czy też energetykę, zwłaszcza zieloną. Duży nacisk zostanie położony na działania prowadzące do łagodzenia różnego rodzaju objawów rozwarstwieniaspołecznego i przestrzennego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.