Zmiany w przewozie towarów niebezpiecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmieniło rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 192) w § 3 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Sporządzone przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 stycznia br.

Szczegóły w multimediach:

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE