Akcja w sprawie kar za błędy na receptach

Warszawska Okręgowa Izba Lekarska zaapelowała do lekarzy o udział w ogólnopolskiej akcji, która ma doprowadzić do wykreślenia z umów z NFZ zapisów o tzw. karach umownych za błędy na receptach.
Akcja w sprawie kar za błędy na receptach
Przypomniał, że prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 26 marca zwróciło się do świadczeniodawców o podjęcie działań w celu wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych z NFZ dotychczasowych zapisów o tzw. karach umownych nakładanych m.in. w przypadku błędów przy wypisywaniu recept. Treść apelu została opracowana w formie ulotki, którą opracowano realizując uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 lutego 2012 roku i współdziałając z Porozumieniem Organizacji Lekarskich (POL).

25 lutego Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy, który jest najwyższym organem samorządu lekarskiego, przyjął uchwałę o skierowaniu do TK wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów rozporządzenia z 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki medycznej.

Chodzi o przepisy nakładające na świadczeniodawców kary umowne m.in. za wystawianie recept osobom nieuprawnionym lub w nieuzasadnionych przypadkach.

Podczas krajowego zjazdu medycy podjęli też uchwałę rekomendującą, aby lekarze od 1 lipca 2012 r. nie podpisywali umów z NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane „w przypadku nieuzgodnienia satysfakcjonującego samorząd lekarski wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych”. Zjazd zarekomendował jednocześnie zamieszczanie od 1 lipca adnotacji „Refundacja do decyzji NFZ” w przypadku „utrzymania pozasądowej procedury karania świadczeniodawców za uchybienia formalne popełniane przez lekarzy przy wystawianiu recept refundowanych”.

NRL podkreślała wielokrotnie, że kary analogiczne do tzw. kar umownych nakładanych m.in. w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept, stosowane wobec lekarzy niebędących świadczeniodawcami, zostały w styczniu uchylone przez Sejm podczas nowelizacji ustawy refundacyjnej, co nastąpiło w wyniku akcji protestacyjnej prowadzonej przez całe środowisko lekarskie w styczniu br.

NRL argumentuje, że obecne kary dla świadczeniodawców również można zlikwidować na drodze prawnej, wykorzystując przepis § 43 załącznika do rozporządzenia MZ z 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów (OWU) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NRL wezwała wszystkich świadczeniodawców, aby korzystając z tego przepisu wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem o wykreślenie obecnych kar umownych z umów. Termin złożenia wniosków został ustalony na 26 kwietnia 2012 roku.

Uzasadnieniem merytorycznym dla takiego żądania jest fakt, iż kary te są wpisane do umów na podstawie przepisów §29-31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie OWU, co do których zgodności z Konstytucją zgłaszane są liczne wątpliwości. Odpowiedni wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału Konstytucyjnego samorząd lekarski.

Ponadto podczas sobotniego zjazdu warszawskiej OIL lekarze dyskutowali m.in. o aktualnych problemach w ochronie zdrowia, kształceniu lekarzy, zmianach w prawie.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE