PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy telemedycyna wyleczy służbę zdrowia?

  • pt    24 czerwca 2014 - 15:10
Czy telemedycyna wyleczy służbę zdrowia?

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra zdrowia.
W założeniach przedstawiono propozycje dotyczące wprowadzenia pełnego systemu informacji w ochronie zdrowia. Obejmują one:
elektroniczną receptę, elektroniczne skierowanie, elektroniczne zlecenie, telemedycynę.

Przyjęte rozwiązania usprawnią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Przewidziano ponadto utworzenie rejestru ratowników medycznych.
Zgodnie z założeniami, od 1 sierpnia 2016 r. recepty będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej.

Dla papierowych recept refundowanych - „pro auctore” i „pro familiae” - proponuje się okres przejściowy od 1 sierpnia 2016 r. do 1 stycznia 2020 r.

Nowe przepisy określą informacje, jakie powinny znaleźć się na recepcie, tj. m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, data wystawienia recepty, w przypadku pilnej realizacji dopisek „cito”, zastrzeżenie - „nie zamieniać” lub określenie „NZ” mówiące o koniczności wydania jedynie określonego leku (środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego), imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę i numer prawa wykonywania zawodu.

Począwszy od 1 marca 2017 r. skierowania na badania i zlecenia, podobnie jak recepty, będą wystawiane elektronicznie.

Przygotowane zostaną rozwiązania, na podstawie których lekarz będzie mógł monitorować stan zdrowia pacjenta bez konieczności osobistego kontaktu. Chodzi o telediagnostykę, czyli możliwość zdalnego wykonywania diagnostyki, przekazywanie wyników badań, monitoring (ciśnienie, pomiar cukru we krwi). Telemedycyna będzie alternatywą dla tradycyjnych form kontaktu pacjenta z lekarzem.

Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) otrzymają wszystkie grupy osób, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych posiadają status osoby posiadającej dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni. KUZ będzie wydawany bezpłatnie:

* osobom posiadającym status ubezpieczonego, w tym osobom zamieszkałym w Polsce, które posiadają prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

*osobom mającym zachowane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nawet po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia;

*osobom osiągającym niskie dochody, którym prawo do świadczeń przysługuje na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta;
    obywatelom polskim do 18. roku życia, nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym.


Karta KUZ ma być podstawowym dokumentem służącym do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Posługiwanie się kartą będzie obowiązkowe.

W rozporządzeniu ministra zdrowia zostanie określony zakres informacji, jakie karta KUZ będzie zawierać (m.in.: wzór karty, tryb jej wydawania). Obecny system e-WUŚ (bez użycia KUZ) będzie miał charakter uzupełniający i ma być wykorzystywany w wyjątkowych przypadkach, np. braku lub uszkodzenia KUZ, uszkodzenia czytnika. System będzie komponentem docelowego systemu RUM II.

Pacjent, oprócz obowiązku okazania karty, będzie musiał potwierdzić swą tożsamość (karta nie będzie zawierała zdjęcia). Reasumując – pacjent zgłaszający się do lekarza musi przedstawić Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i potwierdzić swoją tożsamość dowodem czy paszportem.

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego będą wydawane na podstawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, a ich dystrybucja odbywać się będzie poprzez świadczeniodawców.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.