PARTNER PORTALU
  • BGK

Finansowanie dostawców szpitali publicznych: Konieczne zmiany w systemie opieki zdrowotnej

  • MN    24 stycznia 2017 - 16:40
Finansowanie dostawców szpitali publicznych: Konieczne zmiany w systemie opieki zdrowotnej
Przedsiębiorcy skarżą się na zakłady, które wstrzymują się z zapłatą za usługi i towary. (fot. pixabayc.com)

• Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stwierdza w stanowisku, że ustawodawstwo utrudnia włączenie zewnętrznych podmiotów finansowych w relację między dostawcami a szpitalami.
• Negatywne jest również zdanie dostawców, którzy twierdzą, że sytuacja w sektorze usług medycznych jest patologiczna.
• ZPP podkreśla, że konieczna jest gruntowna reforma systemu opieki zdrowotnej.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwraca uwagę, że nieterminowe płatności po stronie szpitali stanowiły jeden z głównych bodźców dla rozwoju rynku windykacyjnego w latach 90. Przed wejściem w życie Ordynacji podatkowej, wymagalne i bezsporne wierzytelności wobec placówek służby zdrowia, były potrącane z podatkowymi zobowiązaniami przedsiębiorców na podstawie art. 28 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 roku o zobowiązaniach podatkowych.

Dzięki temu, opóźnienia w płatnościach nie były na tyle dotkliwe, ponieważ wierzytelność wobec ZOZ-ów można było potrącić ze zobowiązaniami podatkowymi. W 1993 roku wprowadzono jednak pewien warunek możliwości dokonania potrącenia - wraz z deklaracją podatkową, trzeba było przedstawić pisemne potwierdzenie istnienia zobowiązania ZOZ, opatrzone podpisami dyrektora jednostki i głównego księgowego.

Czytaj też: Umowa z NFZ nie dla wszystkich szpitali

To właśnie z tego powodu, do gry weszły firmy finansujące, które zaczęły finansować przedsiębiorcom wierzytelności. W 1997 roku uchwalono Ordynację podatkową. Zgodnie z jej art. 64, zobowiązania i zaległości podatkowe wraz z odsetkami, w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podlegają wzajemne, bezsporne i wymagalne wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa z tytułu m.in. prawomocnego wyroku sądu wydanego na podstawie art. 417 lub 417 ze zn. 2 kodeksu cywilnego, nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, czy odszkodowania za niesłuszne skazanie. W zdefiniowanym w Ordynacji katalogu na próżno szukać wierzytelności wynikających z dokonania dostaw na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zaledwie 100 cesji w 2015 roku

Jak pisze ZPP, wskutek powyższych zmian, przedsiębiorcy rozpoczęli coraz częściej korzystać z możliwości dokonywania cesji wierzytelności wobec szpitali. Było to jednak możliwe do czasu - w 2011 roku uchwalono ustawę o działalności leczniczej. W myśl jej art. 54 ust. 5, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy SPZOZ za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika SPZOZ. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego przepisu, jest - zgodnie z ust. 6 - nieważna. O znaczeniu tego przepisu najlepiej świadczą dane dot. stosowania go w praktyce.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.