PARTNER PORTALU
  • BGK

Szpitale bez wolontariuszy

  • PAP    30 kwietnia 2012 - 09:18
Szpitale bez wolontariuszy

Wolontariusze nie będą mogli pracować w szpitalach i hospicjach – zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wynika to z faktu, że po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej placówki te pro-wadzą działalność gospodarczą. W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariusze mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów „w zakresie ich działalności statutowej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej”.

Jak wyjaśniają autorzy ustawy w uzasadnieniu, rozszerzenie zakazu korzystania z pomocy wolontariuszy na m.in. szpitale i hospicja to skutek ustawy o działalności leczniczej, w myśl której prowadzą one obecnie formę działalności gospodarczej. Korzystanie ze świadczeń wo-lontariuszy przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest sprzeczne z zasadami konkurencji oraz „narusza spójność systemową regulacji dotyczącej wolontariatu”.

Projekt zlikwidować ma również pojawiającą się coraz częściej praktykę polegającą na odpłatnym (np. pod pretekstem pobierania składek członkowskich) zbieraniu środków z 1 proc. podatku na rzecz organizacji pozbawionych tej możliwości, np. z uwagi na niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego.

W nowelizacji projektowany jest przepis wyraźnie zakazujący przekazywania środków po-chodzących z 1 proc. podatku na rzecz innych opp, które nie figurują w wykazie organizacji do tego uprawnionych. Jak argumentują autorzy ustawy, środkami publicznymi przekazanymi przez podatnika na pewien z góry określony cel, nie powinna dysponować organizacja, która nie spełniła wymogów dotyczących prowadzonych działalności (np. nie złożyła w terminie sprawozdania), co może budzić wątpliwości co do jej wiarygodności.

Podstawowym celem nowelizacji jest przekazanie ministrowi pracy i polityki społecznej obowiązków związanych ze powierzaniem organizacjom zadań publicznych zlecanych z pomi-nięciem konkursu ofert (co jest dopuszczalne, jeśli wymaga tego ochrona życia lub zdrowia ludzkiego, ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, a przeprowadzenie konkursu byłoby zbyt czasochłonne lub niecelowe).

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.