PARTNER PORTALU
  • BGK

Zdrowie w sieci - przegląd projektów według województw

  • ,,Fundusze Europejskie'' (Krzysztof Nyczaj)    6 października 2011 - 13:10
Zdrowie w sieci - przegląd projektów według województw

Do 31 lipca wartość projektów informatyzacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej wyniosła tylko 3,6 mln zł. Okazuje się, że to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień w ochronie zdrowia.
Raport ,,Funduszy Europejskich'' o sektorze ochrony zdrowia: zmiany prawne, realizowane unijne projekty, terminy konkursów na dotacje.

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania to dwie regulacje prawne, które będą miały znaczący wpływ na oblicze systemu ochrony zdrowia.

Rozporządzenie o dokumentacji medycznej obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. wprowadziło ułatwienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, ustawa natomiast tworzy warunki jej udostępniania pacjentom oraz personelowi medycznemu uczestniczącemu w procesie leczenia.

Ważne zmiany z punktu widzenia systemu informacyjnego ochrony zdrowia wprowadza również ustawa o działalności leczniczej oraz ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza.

Najważniejsze regulacje prawne

Ustawa tworzy i nadaje ramy prawno-organizacyjne systemowi informacji medycznej, który przypomina w swojej budowie dawny rejestr usług medycznych, tylko trochę bardziej zaawansowany. Na system składać się mają trzy moduły danych: podstawowy, statystyczno-rozliczeniowy oraz zleceń. W module podstawowym gromadzone będą dane osobowe pacjentów, informacje o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich oraz dane umieszczone samodzielnie przez usługobiorcę.

W module statystyczno-rozliczeniowym będą gromadzone i przetwarzane jednostkowe dane medyczne. Moduł zleceń obejmować będzie natomiast informacje o wystawionych skierowaniach, receptach oraz zleceniach. Ustawa ustanawia system informatyczny służący do wymiany danych medycznych.

Ma nią być ,,Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępnienia zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych''. Dzięki niej usługobiorcy będą mogli otrzymać informację o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w SIM oraz raporty z udostępnienia danych ich dotyczących, a usługodawcy - przekazywać do SIM informacje o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej oraz prowadzić wymianę z innymi usługodawcami: danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne (zlecenia, skierowania, recepty).

Zgodnie z ustawą obowiązek przekazywania danych o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 r. Natomiast wykorzystanie przez usługodawców platformy jako narzędzia umożliwiającego przekazywanie dokumentacji medycznej, skierowań, recept i zleceń będzie możliwe od 1 sierpnia 2014. Ustawa o informacji w ochronie zdrowia dokonała również bardzo znaczących zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Zgodnie z nowym art. 23a świadczeniodawcy, którzy udzielają świadczeń z zakresu lecznictwa stacjonarnego, procedur wysokospecjalistycznych oraz specjalistyki ambulatoryjnej zobowiązani są umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • realista, 2011-10-07 09:54:52

    Dotyczy nie dotyczy, tekst jest kompleksowy (każdy znajdzie w nim coś dla siebie i mprywatne praktyki i szpitale samorządowe), a zajawka miała przyciągnąć czytelnika i przyciągnęła.
  • Paweł, 2011-10-06 22:29:23

    Redaktorzy, przed napisaniem wstepu przeczytajcie tekst, ktory kopiujecie. Te 3,6 mln to tylko w jednym programie... I to skierowanym nie do samorzadów.