• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Stanowisko:

  starszy specjalista

 • Ważna od:

  2017-02-17

 • Ważna do:

  2017-03-03

 • Miasto / region:

  Warszawa / mazowieckie

OFERUJEMY

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiul. Wspólna 3000-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w realizacji i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym dotyczących PROW 2014-2020,opiniowanie aktów prawnych i sporządzanie umów z zakresu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym PROW 2014-2020,opracowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące działań informacyjno-promocyjnych, w tym PROW 2014-2020,przygotowywanie oraz uczestnictwo w wystawach, krajowych i zagranicznych targach branżowych, konferencjach i seminariach dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami podległymi i nadzorowanymi w szczególności z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego,uczestnictwo w realizacji i przygotowywaniu Planu Zamówień Publicznych.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa,- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,- zagrożenie korupcją,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- użytkowanie sprzętu biurowego,- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, - budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.Decyduje data wpływu do MRiRW.Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:2-letni staż pracy,znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie komunikatywnym,znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych,znajomość kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i prawa administracyjnego,wiedza z zakresu promocji i public relations,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowewykształcenie wyższe: prawnicze lub o kierunku rolnictwo,znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,umiejętność analitycznego myślenia,umiejętność interpretacji przepisów prawa,znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-03-03Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

http://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/14155814