• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Stanowisko:

  starszy specjalista

 • Ważna od:

  2017-03-20

 • Ważna do:

  2017-04-06

 • Miasto / region:

  Racibórz / śląskie

OFERUJEMY


Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja pod względem poprawności, zgodności, celowości prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej (wydatków, dochodów budżetowych, funduszy celowych, specjalnych, środków trwałych, kont pozabilansowych i innych) w celu prawidłowości sprawdzanych dokumentów;
 • przygotowywanie dokumentów, decyzji, umów, not w celu prawidłowego dekretu poprzez koordynację pracy specjalistów oraz samodzielne odpowiadanie za przygotowanie całości dekretu;
 • dekretowanie na bieżąco dowodów księgowych (wartości umów, decyzji, postanowień itp.) zaangażowania wydatków budżetowych w celu prawidłowego dokonywania zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych;
 • wprowadzanie do ksiąg rachunkowych, na podstawie zadekretowanych dowodów księgowych operacji finansowych w celu wstępnej kontroli zgodności zamierzonych wydatków z planem finansowym jednostki wykorzystując komputerowy program finansowo-księgowy Ft-Fk;
 • prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań związanych z uczestnictwem funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej w szkoleniach, operacjach inicjowanych przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach państw Członkowskich Unii Europejskich (FRONTEX) oraz nadzorowanie ewidencji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w celu prawidłowego rozliczania dokumentów;
 • sporządzanie wspólnie ze specjalistami sprawozdań finansowych oraz uzgadnianie ewidencji, bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostki wraz z wymaganymi załącznikami w celu ostatecznego przedstawienia rezultatu działalności, sytuacji finansowej i majątkowej jednostki;
 • w trakcie zastępowania kierownika sekcji koordynowanie pracą pracowników sekcji oraz monitorowanie realizacji ich zadań, właściwej realizacji zadań sekcji;
 • przygotowywanie projektów decyzji pozostających w zakresie właściwości sekcji w celu zgodnej z prawem realizacji zadań.


Warunki pracy

-warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem, wymuszona pozycja ciała;
-miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
-możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto: minimum 2351,67 zł.
Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4388.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe o specjalności finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z rachunkowością, finansami publicznymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera (pakiet Office, Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • znajomość przepisów prawa o rachunkowości i finansów publicznych w praktyce;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadań;
 • posiadanie wiedzy w zakresie ewidencji księgowej i zdarzeń gospodarczych;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • obsługa programu finansowo-księgowego;
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą, dyspozycyjność;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016. 1167 tekst jednolity wraz z późn. zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-03-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  ]]>

  DODATKOWE INFORMACJE

  atom@careesma.com

  Pełna treść oferty: http://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/raciborz/14167010