• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Stanowisko:

  starszy specjalista

 • Ważna od:

  2017-04-21

 • Ważna do:

  2017-05-05

 • Miasto / region:

  Warszawa / mazowieckie

OFERUJEMY

Ministerstwo Sportu i Turystyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Sportu i Turystykiul. Senatorska 14 00-082 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Samodzielne przygotowywanie interpretacji prawnych w celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, w szczególności w zakresie właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.Samodzielne przygotowywanie lub opiniowanie przygotowanych przez departamenty pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projekty umów cywilnoprawnych, porozumień lub innych dokumentów, w celu zapewnienia obsługi prawnej Ministra oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, w szczególności w zakresie właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. Opiniowanie dokumentów przedstawianych przez spółki nadzorowane przez Ministra Sportu i Turystyki wynikające z umów zawartych ze spółkami albo związane z wykonywaniem przez spółki zadań statutowych, w celu zapewnienia realizacji przez spółki obowiązków nałożonych na nie, oraz ich zgodności z postanowieniami umów albo statutów, z wyłączeniem spraw związanych z realizacją planów finansowych.Zapewnianie obsługi członków rad nadzorczych spółek celowych, wskazanych przez Ministra Sportu i Turystyki, oraz zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, w celu zapewnienia prawidłowej działalności organów statutowych spółek celowych.Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego lub w celu sprawdzenia prawidłowości ich przygotowania.Opiniowanie projektów aktów prawnych w celu zapewnienia ich zgodności pod względem formalno-prawnym.Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w zakresie właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w celu przekazania odpowiedzi. Współpraca przy sporządzaniu okresowych dokumentów sprawozdawczych dla kierownictwa resortu, w celu przedstawienia kierownictwu istotnych informacji w zakresie właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca samodzielna, wykonywana na terenie Ministerstwa i w godzinach pracy Ministerstwa. Realizacja obowiązków służbowych w zakresie wsparcia prawnego departamentów/biur wymaga systematycznej współpracy ze wszystkimi pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie całego Ministerstwa.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada. Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę może odebrać swoje dokumenty. W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 24 47 326.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe prawniczedoświadczenie zawodowe/staż pracy2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowegow pracy w komórce prawnej, w zakresie stosowania lub tworzenia prawa albo w zakresie nadzoru właścicielskiego,pozostałe wymagania niezbędne:Biegła znajomość przepisów prawa, poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa w zakresie kodeksu cywilnego.Biegła znajomość przepisów prawa, poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa w zakresie kodeksu spółek handlowych.Biegła znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Biegła znajomość ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.Biegła znajomość przepisów prawa, poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego.Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych.Biegła znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.Biegła znajomość ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Biegła znajomość ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.Znajomość programów informacji prawnej.Umiejętność analizy i syntezy informacji. Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.Umiejętność argumentowania w mowie i w piśmie. Kreatywność. Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweKursy lub szkolenia z zakresu prawa spółek.Posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego.Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu prawa spółek.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego.Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.Dokumenty należy złożyć do: 2017-05-04Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

http://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/14179016