• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Stanowisko:

  starszy specjalista

 • Ważna od:

  2017-12-07

 • Ważna do:

  2017-12-21

 • Miasto / region:

  Warszawa / mazowieckie

OFERUJEMY

Ministerstwo Środowiska w Warszawieposzukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:inicjowanie, przygotowywanie, realizacja i koordynacja działań promocyjnych w mediach, w tym przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych promujących działania Ministerstwa, a także dokumentów do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (opisy przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, projekty umów itp.)przygotowywanie i realizacja zamówień na zakup materiałów promocyjnych oraz nadzór ich dystrybucjiprzygotowywanie samodzielne oraz na podstawie wkładów opracowanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa publikacji, wkładek i materiałów prasowychorganizacja i realizacja przedsięwzięć artystycznych, w tym wystaw, promujących działania Ministerstwa reprezentacja Ministra, Ministerstwa lub Departamentu na spotkaniach, komitetach, grupach roboczych, konferencjach, szkoleniach itp. Dotyczących zadań realizowanych w Departamencieudział w procesie przygotowywania i aktualizacji planu zamówień publicznych Departamentu oraz monitoring jego realizacjiWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe• zagrożenie korupcją• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz• narażenie na stres związany z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznegoMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na VI piętrze budynku, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchemInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 320, 36 92 207, 36 92 426Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/ W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Techniki i metody naboru: • weryfikacja formalna nadesłanych ofert • test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych • weryfikacja znajomości języka angielskiego• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnegoUwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy2 lata doświadczenia zawodowegow obszarze zamówień publicznychpozostałe wymagania niezbędne:znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo prasowe, o radiofonii i telewizjikomunikacjamyślenie analitycznekreatywnośćorganizacja pracy i orientacja na osiąganie celów radzenie sobie w sytuacjach kryzysowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu- wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomuW przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polskiOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-12-27Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/14262084