• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Stanowisko:

  wizytator

 • Ważna od:

  2017-05-19

 • Ważna do:

  2017-06-02

 • Miasto / region:

  Poznań / wielkopolskie

OFERUJEMY

Kuratorium Oświaty w PoznaniuWielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytatorul. Kościuszki 9361-716 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadza ewaluacje zewnętrzne, kontrole i wspomaganie przedszkoli, szkół oraz placówek, w tym prowadzących kształcenie zawodowe, realizowane w trybie planowych lub doraźnych działań;przeprowadza monitorowanie pracy przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ustalonym przez MEN;prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;bierze udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki;opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek;bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o awans na stopnie nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego;rozpatruje sprawy uczniowskie dotyczące kształcenia, wychowania i opieki;bierze udział w obserwacji egzaminów zewnętrznych.Warunki pracywarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu,miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego, - budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,- wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem,- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),- oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,- na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów,- przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3485 brutto,- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 – 854 15 59. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznymdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lubco najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lubco najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, urzędzie organu prowadzącego na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji;znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego;znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej;zdolność analitycznego myślenia;bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, poczta e-mail, system informacji prawnej LEX);Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowekomunikatywność i umiejętność pracy w zespole;samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej;znajomość specyfiki szkolnictwa zawodowego.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i doskonalenie zawodoweKopie dokumentów poświadczających staż pracy, w tym staż pedagogicznyKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-05-24Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

http://www.infopraca.pl/praca/wizytator/poznan/14184462