• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Stanowisko:

  wizytator

 • Ważna od:

  2017-08-12

 • Ważna do:

  2017-09-04

 • Miasto / region:

  Opole / opolskie

OFERUJEMY


Kuratorium Oświaty w Opolu

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator

Kuratorium Oświaty w Opolu
45-081 Opole, ul. Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli i wspomaganie przedszkoli, szkół oraz placówek, realizowanych w trybie planowych lub doraźnych działań.
 • Monitorowanie pracy przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ustalonym przez MEN.
 • Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek
 • Udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.
 • Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Realizowanie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków sygnalizujących nieprawidłowości w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz funkcjonowania szkół.
 • Obserwacja egzaminów zewnętrznych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.101,21 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-77) 4524-264.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
• w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i :
• ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
• co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
• co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;

• w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;

• znajomość przepisów prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego,

znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

• znajomość ustawy o służbie cywilnej;doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • w przypadku nauczycieli posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • • umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa,
 • • komunikatywność,
 • • umiejętności organizacyjne,
 • • samodzielność,
 • • umiejętność pracy w zespole,
 • • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej lub staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-08-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  ]]>

  DODATKOWE INFORMACJE

  atom@careesma.com

  Pełna treść oferty: http://www.infopraca.pl/praca/wizytator/opole/14219877