• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Stanowisko:

  wizytator

 • Ważna od:

  2017-11-14

 • Ważna do:

  2017-11-28

 • Miasto / region:

  Gliwice / śląskie

OFERUJEMY

Kuratorium Oświaty w KatowicachŚląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytatorKuratorium Oświatyul. Powstańców 41a40-024 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami zlokalizowanymi na terenie działania delegatury, w szczególności: prowadzenie kontroli i ewaluacji szkół i placówek, opiniowanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek, wspomaganie szkół i placówek poprzez organizowanie narad i prowadzenie konsultacji,współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkoły i placówek, a także udział w konkursach na stanowisko dyrektorów szkół i placówek,przewodniczenie komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,monitorowanie na terenie działania delegatury pracy szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa,zawiadamianie organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności,opracowywanie arkuszy do kontroli doraźnych,przygotowywanie projektów zgody na zatrudnienie osoby lub nauczyciela bez wystarczających kwalifikacji,przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.Warunki pracyPodstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w budynku 2 piętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej, podjazdu oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty.Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032/606-30-25.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe magisterskiedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegow przypadku nauczycieli akademickichpozostałe wymagania niezbędne:stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,znajomość przepisów prawa z zakresu oświaty i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do ustawy oraz kodeksu postępowania administracyjnego,umiejętność obsługi komputera,zorientowanie na osiąganie celów,umiejętności analityczne,umiejętność współpracy,umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,komunikatywność,rzetelność i terminowość,doskonalenie zawodowe,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanegoKopia dokumentu potwierdzającego doskonalenie w zakresie zarządzania lub administracjiOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-11-24Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

https://www.infopraca.pl/praca/wizytator/gliwice/14251317