PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Dostawa ławek do parku w Suchaniu ul. Młyńska

Gmina Suchań

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-09-18

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Suchań / zachodniopomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  188577/2013

OPIS

Suchań: Dostawa ławek do parku w Suchaniu ul. Młyńska
Numer ogłoszenia: 188577 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173235 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchań, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5624015, faks 91 5624015.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ławek do parku w Suchaniu ul. Młyńska.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 5 ławek parkowych bez oparcia o następujących parametrach: 1) długość ławki powinna wynosić 150 cm, 2) siedzisko o szerokości 37 cm powinno być wykonane z drewna iglastego o grubości 3 - 4 cm, polerowanego, frezowanego i podwójnie impregnowanego, 3) stelaż powinien być wykonany z profili stalowych, wysokość łączna ławki powinna wynosić 45 cm, nóżki powinny być przedłużone i przystosowane do zabetonowania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KABUD Michał Kaszak, ul. Jagiełły 28, 73-200 Choszczno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2032,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1950,00
Oferta z najniższą ceną: 1950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl