PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2013/2014

Urząd Gminy Jeziora Wielkie

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-10-09

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Jeziora Wielkie / kujawsko-pomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  207299/2013

OPIS

Jeziora Wielkie: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 207299 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191013 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187220, faks 052 3187440.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2013/2014. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na partie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia do zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Szczegółowy zakres zamówienia: Dostawa oleju opałowego do kotłowni: Ilość w litrach 1. Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich 21500 2. Szkoły Podstawowej w Wójcinie 30600 3. Szkoły Podstawowej w Rzeszynku 12000 4. Budynek po byłym gimnazjum we Włostowie 5000 5. Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich 21000 Razem poz. od 1 do 5 90100 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem wymagań Zamawiającego dotyczących parametrów jakościowych określa Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zmniejszonej maksymalnie o 30% ilości oleju opałowego w stosunku do ilości podanej w pkt. V w tabeli w kolumnie (3).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 274268,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 259185,47
Oferta z najniższą ceną: 259185,47 / Oferta z najwyższą ceną: 266292,38
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl